lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT002F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • att lära sig grundläggande teori för linjära tidsvariabla dynamiska system med flera insignaler och flera utsignaler.
Innehåll
 • Fundamentallösningar, Styrbarhet och observerbarhet. Realisationsteori. Stabilitetsteori. Operatorteori. Flervariabla insignal-utsignal-modeller.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå hur linjära tidsvariabla system kan representeras på olika sätt och hur sambanden mellan de olika representationerna ser ut
  förstå hur styrbarhet och observerbarhet kan analyseras med flera olika metoder
  förstå hur realiseringar kan göras utifrån överföringsfunktioner eller Markovparametrar
  kunna definiera och analysera olika stabilitetsbegrepp för linjära tidsvariabla system
  kunna tolka minsta-kvadrat-problem i termer av linjära operatorer och adjunkta operatorer
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna linjärisera ett tidsvariabelt system längs en trajektoria
  kunna bestämma Kalmans uppdelning och en minimal realisering av ett system
  kunna verifiera exponentiell stabilitet för ett linjärt tidsvariabelt system med hjälp av en Lyapunovfunktion
  kunna bestämma polerna och nollställena, inklusive multiplicitet, för ett flervariabelt system
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Rugh, Wilson J.: Linear System Theory. Prentice Hall, 1996. ISBN 0134412052.
Övrig information
 • Ersätter FRT001F.
Kurskod
 • FRT002F
Administrativ information
 •  -10-27
 • it-tjo

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning