Kursplan för

Linjära system
Linear Systems

FRT002F, 9 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: it-tjo
Datum för fastställande: 2016-10-27

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

att lära sig grundläggande teori för linjära tidsvariabla dynamiska system med flera insignaler och flera utsignaler.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Fundamentallösningar, Styrbarhet och observerbarhet. Realisationsteori. Stabilitetsteori. Operatorteori. Flervariabla insignal-utsignal-modeller.

Kurslitteratur

Rugh, Wilson J.: Linear System Theory. Prentice Hall, 1996. ISBN 0134412052.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Ersätter FRT001F.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning