Kursplan för

Spelteori
Game Theory

FRT032F, 8 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2024
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2015-02-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Denna kurs är en introduktion till grunderna i spelteori. Även om spelteorin ursprungligen utvecklades för att modellera socioekonomiska fenomen, har spelteori nyligen dykt upp som ett kraftfullt ramverk inom teknik och datavetenskap för att effektivt lösa optimeringsproblem och beslutsproblem med flera agenter. Efter att ha presenterat de grundläggande begreppen från teorin om strategiska formspel kommer kursen att fokusera på inlärningsdynamik och dess konvergensegenskaper. Särskild tonvikt kommer att läggas på studiet av nätverksspel, interventions- och mekanismdesignproblem, och mer allmänt på tillämpningar av spelteori på sociotekniska nätverkssystem.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

1. Introduktion till strategiska formspel 2. Förekomst av Nash-jämvikter, blandade strategier 3. Potentiella spel 4. Bästa respons och bästa responsdynamik med brus 5. Supermodulära spel 6. Befolkningsspel och evolutionär dynamik 7. Fiktivt spel och dess varianter 8. No-Regret inlärning och prediktion 9. Bayesianska spel och informationsdesign

Kurslitteratur

Fudenberg, Drew & Tirole., J.: Game Theory. MIT Press,.
Det mesta av materialet täcks av föreläsarens slides som kommer att göras tillgängliga tillsammans med hänvisningar till relevant litteratur om de olika ämnen som behandlas i kursen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Föreläsningar. Det mesta av materialet behandlas som självstudier förutom materialet på differentialspelsteori där föreläsningar erbjuds.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Goda kunskaper i grundläggande matematik förutsätts (kalkyl, linjär algebra, grafer, elementär sannolikhet och Markov-kedjor). Alla återstående koncept kommer att byggas inom kursen.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/28866


Fullständig visning