Kursplan för

Konvex optimering - projekt
Convex Optimization - Project

FRT085F, 2.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2013-02-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen är en fristående fortsättning på "Konvex Optimering" där kunskaperna fördjupas genom ett större projekt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden förstått hur kunskap från kursen konvex optimering kan användas för att genomföra ett mindre projekt av forskningskaraktär.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden formulera ett intressant projektförslag, genomföra en studie som utnyttjar kunskap om konvex optimering, samt kunna redovisa resultaten för kollegor

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa förmåga till kreativt självständigt arbete

Kursinnehåll

Formen för projekten är flexibel och kan ha bestå av rent numeriska experiment till helt teoretiska matematiska projekt. Deltagarna uppmuntras att basera projektförslagen på den egna forskningen. Det finns tre obligatoriska moment, Project description (to be handed in before project start), project report, project presentation

Kurslitteratur

se Konvex Optimering

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt. Kursen bör genomföras i nära anslutning till fullföljandet av kursen Konvex Optimering

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: kursen bygger på Konvex Optimering

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning