Kursplan för

Optimal styrteori
Optimal Control

FRT105F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2023
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-03-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Optimal styrteori handlar om att styra dynamiska system så att en kostnad relaterad till systemets trajektoria minimeras. Ämnet har sina rötter i variationskalkyl men utvecklades under 1950-talet till en egen gren inom tillämpad matematik. Det övergripande målet med kursen är att ge studenten en förståelse för de viktigaste resultaten inom variationskalkyl och optimal styrteori, samt hur dessa resultat kan användas i diverse tillämpningar, såsom robotik, finans, ekonomi och biologi.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Dynamisk programmering. Pontryagins maximiprincip. Linjär kvadratisk regulator. Numeriska metoder för optimala kontrollproblem.

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar skrivna från föreläsningar

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Föreläsningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Linjära styrsystem

Övrig information

Kursen ges endast när det finns minst 6 deltagare.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Hemsida: https://www.control.lth.se/?id=107803


Fullständig visning