Kursplan för

Avancerad digital reglering
Advanced Computer Controlled Systems

FRT110F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en doktoranden en god förståelse för och lösningen till de problem som uppstår då tidskontinuerliga system och processer styrs av tidsdiskreta datorer. Kursen ger nödvändig insikt, kunskap och förståelse för att effektivt analysera och konstruera datorstyrda reglersystem.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna kritisk utvärdera prestanda för olika modeller och design metoder för diskret-tids system.

Kursinnehåll

Tillståndsåterkoppling och observerare, polplacering, I/O-modeller, Delta operator formalism, implementering och brus-modeller, optimal linjär kvadratisk styrning i tillståndsform och insignal/utsignal-form

Kurslitteratur

Åström, K. & Wittenmark, B.: Computer-Controlled Systems. Dover Publications., 2011.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurs i reglerteknik eller motsvarande kunskap

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://control.lth.se/Education/DoctorateProgram/advanced-digital-control.html


Fullständig visning