Kursplan för

Systemidentifiering
System Identification

FRT115F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2015-02-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Systemidentifiering handlar om att skapa matematiska modeller av dynamiska system från uppmätta data. Doktoranden förvärvar kunskap om ideer, begrepp och teori för systemidentifiering. Doktoranden utvecklar färdighet att utföra experiment och att genomföra identifiering baserad på experimentella data.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden känna till och förstå de grundläggande ideerna i systemidentifiering och de teoretiska grunderna.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Matematiska grunderna i systemidentifiering. Parameteriska och icke-parametriska metoder. Modellstrukturer. Metoder för parameterskattning. Asymptotisk teori. Val av insignaler och modellstrukturer. Bedömning av resultaten

Kurslitteratur

Ljung, L.: System Identification - Theory for the user 2n edition,. Prentice Hall, 1999.
Även Mathworks:System Identification Toolbox.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt. Undervisningen består av en blandning av föreläsningar, seminarier och genomgång av problem som ges varje vecka. Vi följer den kurs som utvecklats av Lennart Ljung på ISY in Linköping, http://www.rt.isy.liu.se/student/graduate/idkurs/. Ett projekt skall också genomföras, doktorander kan samarbeta i projektet.

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter. Bedömning av veckovisa problemlösnings diskussioner, projekt och en muntlig tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Linjära system, sannolikhetsteori och statistik.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning