Kursplan för

Robust reglering
Robust Control

FRT125F, 9 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2015
Beslutad av: FN1/AndersGustafsson
Datum för fastställande: 2016-01-27

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

att lära sig grundläggande teori och metodik för kvantifiering och optimering av robusthet i linjära återkopplade system.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Stabilitets- och prestandamått för återkopplade system. Modeller för osäkerhet med och utan struktur. Optimering av systemförstärkning baserat på lösning av Riccatiekvationer. Optimering av systemförstärkning baserat på semidefinit programmering. Design genom "H-infinity loop shaping".

Kurslitteratur

Zhou, K. & Doyle, J. C.: Essentials of Robust Control. Prentice hall, 1998.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning