Kursplan för

Reglerteknikens historia
History of Control

FRT135F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: Rektor/Viktor Öwall
Datum för fastställande: 2016-09-27

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en detaljerad genomgång av reglerteknikens historia, såväl i akademin som i industrin. Kursen ger förståelse för hur nya idéer utvecklas, hur trender kommer och går och hur forskargemenskaper växer fram. Den ger historiska och samhälleliga perspektiv på forskarutbildningen i reglerteknik och är även nyttig för undervisningen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden genomföra och muntligen presentera ett eget historiskt studium inom ett delämne av reglertekniken

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha perspektiv på hur idéer och trender utvecklas inom ett forskningsämne

Kursinnehåll

Kursen omfattar tio föreläsningar: Introduktion. Centrifugalregulatorn och stabilitetsteori. Processreglering. Den återkopplade förstärkaren. Harry Nyquist. Reglerteknikämnet växer fram. Den andra vågen. Reglerteknik i Sverige. Reglerteknik i Lund. Framtiden.

Kurslitteratur

Overheadbilder och videoföreläsningar av Karl Johan Åström. Utvalda översiktsartiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier. Kursen är utformad som en studiecirkel med tio schemalagda träffar bestående av en föreläsning (video eller "live") och en diskussionsstund som leds av en doktorand. Vid ett slutseminarium redovisar doktoranden ett eget historiskt studium.

Kursens examination

Examinationsformer: Seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. För godkänd kurs krävs närvaro (80%) och aktivt deltagande i seminarierna och muntlig slutpresentation.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.control.lth.se/education/doctorateprogram/historyofcontrol.html


Fullständig visning