Kursplan för

Reglering av datorsystem
Feedback Control of Computing Systems

FRT185F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2017-12-07

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Reglerteknik har spridit sig till datorsystemdomänen och används idag inom t.ex. CPU-schemaläggning, klocksynkronisering, temperatur-/effekt-/presetandahantering och självadapterande mjukvara. Syftet med kursen är att överbrygga gapet mellan datavetenskap och reglerteknik och möjliggöra samarbete mellan specialister inom de båda domänerna.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha fått insikt i hur modeller och arbetssätt skiljer sig mellan reglerteknik och datavetenskap.

Kursinnehåll

Reglerteknisk utformning av schemaläggningsprinciper och synkroniseringsprotokoll. Matematisk modellering av datorsystem. Modelica som ett språk för simulering och utformning av reglerstrategier för datorsystem. Reglering av köer.

Kurslitteratur

En lista på forskningsrapporter kommer att tillhandahållas i kursen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, projekt. Projektet kommer att utföras i grupper om maximalt tre personer.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. Närvaro vid föreläsningarna är obligatorisk. Studentens prestationer bedöms i ett projekt som ska slutföras efter föreläsningsserien. En kursrapport i form av en kort artikel skall skrivas.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskap om modellering och dynamiska system.

Övrig information

Kursen ges i form av fem fulldagsföreläsningar och har ett avslutande projektet.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://control.lth.se/Education/DoctorateProgram/feedback-control-of-computing-systems.html


Fullständig visning