lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT190F giltig från och med HT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge praktisk erfarenhet av utveckling av autonoma system och autonom mjukvara. Projektet utförs som regel vid en av WASPs två nationella forskningsarenor (WARA-CAT och WARA-PS).
Innehåll
 • Kursen organiseras kring obeoende projekt med 3–6 doktorander under överinseende av en akademisk och en industriell handledare. Projekten ska helst ansluta till WASPs forskningsarenor (WARA) och kombinera forskning med industrirelevans. Projekthandledarna ansvarar för att driva projektet, inklusive planering och att sätta ramarna. Den akademiska handledaren ansvarar för den akademiska och vetenskapliga kvalitén i projektet och för att monitorera att varje student bidrar tillräckligt till målen för att bli godkänd på kursen. Industrihandledaren är ansvarig för den industriella kvalitén och relevansen i projektet. Den detaljerade definitionen och planeringen av projekten ska samordnas med WARA-organisatörerna.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna att arbeta i ett projekt relaterat till autonoma system och mjukvara som kräver flera olika kompetenser.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • planera, utföra och följa upp projektet på ett aktivt sätt och bidra till dess slutförande
  utveckla en fungerande prototyp som löser ett relevant problem i ämnesområdet autonoma system och mjukvara.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Projekt
 • övrigt
 • För att bli godkänd ska varje student aktivt planera, utföra och följa upp projektet på ett aktivt sätt och bidra till dess tillförande. Varje grupp ska spela in två videor som demonsterar för förklarar arbetet: en kort video (3–5 min) med en uppvisning av systemets möjligheter och en längre video (5–15 min) som förklarar hur systemet fungerar. En kort teknisk rapport ska skrivas, helst i form av en artikel, som förklarar systemet, vetenskapen bakom det, en utvärdering, och en diskussion av resultaten. Slutligen ska varje grupp hålla en presentation, helst inklusive en demonstration, vid WASPs vinterkonferens.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Kursen är avsedd för doktorander antagna till WASPs forskarskola.
Litteratur
 •  
 • Relevant kursmaterial inhämtas själva av projektdeltagarna.
Övrig information
Kurskod
 • FRT190F
Administrativ information
 •  -11-20
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning