Kursplan för

Att bygga och designa molnapplikationer
Design and Implementation of Cloud Applications

FRT216F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2019-11-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att lära sig förstå, utforma och bygga applikationer i molnet, samt formulera relevanta forskningsfrågor.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Visa förståelse för vilka olika avvägningar i val av verktyg, algoritmer och arkitekturer.

Kursinnehåll

Kursen kommer att innehålla både praktiska moments för hantering av vanligt förekommande molnramverk och -verktyg, men även gå igenom de underliggande teoretiska modellerna.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. Två inlämningsuppgifter och ett större kursprojekt
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Grundläggande kunskap om Linux och Python
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskap om nätverk och programmering

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning