Kursplan för

Tillämpad maskininlärning I
Hands-on Machine Learning I

FRT230F, 4 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-02-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Demonstrera förståelse för de koncept som presenteras och kunna använda sig av de metoder som behandlas i kapitel 1-9 i kursboken.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden demonstrera förståelse för de grundläggande koncepten och metoderna som presenteras i kapitel 1-9 i kursboken. Detta innefattar programmering i Python, klassificering, training models, SVMs, Decision Trees, Ensemble learning and Random Forests, Dimensionality Reduction och Unsupervised Learning Techniques.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden bidra till diskussionerna i de diskussionsseminarium som hålls för varje kapitel, själv ansvara för och hålla i ett diskussionsseminarium samt genomföra ett projekt, vilket innefattar implementering av ML-algoritmer i Python.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden demonstrera förståelse för begränsningar hos olika ML-algoritmer och hur väl de passar för olika standardproblem samt kunna välja ut material för och organisera ett diskussionsseminarium.

Kursinnehåll

Software setup for Machine Learning (Python), classification, training models, SVMs, Decision Trees, Ensemble learning and Random Forests, Dimensionality Reduction och Unsupervised Learning Techniques.

Kurslitteratur

Géron, A.: Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Unsupervised learning techniques. 2019. ISBN 9781492032649.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. Tillräcklig medverkan i seminarier och diskussioner.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Urvalskriterier: Inga

Övrig information

Kursen ges på begäran, om tillräcklig efterfrågan finns.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/3766


Fullständig visning