Kursplan för

Feedback Control Theory

FRT290F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2022-10-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet med kursen är att ge goda kunskaper och öva upp förmågan att använda såväl klassiska som moderna analys- och designmetoder för styrsystem.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen kommer att arbeta igenom den klassiska texten 'Feedback control theory' -prestandamått -systemrepresentationer -youla-parametrisering -grundläggande begränsningar -loopshaping -h-infinity-optimering -amplitud och fasmarginaloptimering

Kurslitteratur

Doyle, F. & Tannenbaum: Feedback Control Theory. Dover Books on Electrical Engineering, 1992. ISBN 9780486318332.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Varje kapitel kommer med en uppsättning övningar som måste genomföras. Ytterligare läsämnen kommer också att ges, och varje student kommer att presentera ett ämne från denna ytterligare litteratur i ett seminarietillfälle
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorand ingenjör/matte - grundkurs FRTF05
Förutsatta förkunskaper: Reglerteknik, Fortsättningskurs FRTN55

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Richard Pates <richard.pates@control.lth.se>


Fullständig visning