lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT295F giltig från och med VT 2023

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Målet är att 1) ​​ge eleverna en överblick över moderna kausala slutledningsmetoder, och 2) ge dem kunskap om när och hur man ska tillämpa sådana metoder.
Innehåll
 • Ämnen inkluderar:
  - grunderna för kausal slutledning (definiering av kausala modeller och kausala effekter, observations- och interventionsdata, kopplingar till experiment/randomiserade studier)
  - identifierbarhet och uppskattning av orsakseffekter
  - grafer som representationer av kausala system
  - kausal slutledning i tidsseriemodeller och kopplingar till styrteori
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förståelse för den kausala modelleringsformalism som introducerats i kursen
  visa kunskap om skillnaderna mellan observationsdata och interventionsdata
  visa kunskap om sambandet mellan experiment och orsaksmodeller
  visa kunskap om sambanden mellan kausal modellering och reglerteori
  visa förståelse för kausal modellering i tidsserier och hur den skiljer sig från andra typer av kausal modellering
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tillämpa de metoder för orsaksidentifiering som introducerats i kursen
  kunna tillämpa de grafiska metoder som introducerats i kursen
  kunna lösa tillämpade kausala slutledningsproblem som studeras i kursen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förståelse för skillnaderna mellan klassiska statistiska metoder och kausala slutledningsmetoder
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Jonas Peters, D. & Schölkopf, B.: Elements of Causal Inference. The MIT Press, 2017. ISBN 9780262037310.
Övrig information
Kurskod
 • FRT295F
Administrativ information
 • 2023-03-16
 • Maria Sandsten

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2023‑03‑27 (ungefärligt) 2023‑06‑15

Utskriftsvänlig visning