lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT300F giltig från och med HT 2023

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge doktorander som arbetar med teknologier förknippade med hjärttransplantation en djupare förståelse för den kliniska praxis där deras forskningsresultat så småningom kommer att användas.
Innehåll
 • Kursen täcker modernt utövande av hjärttransplantation ur ett svenskt perspektiv, med utblickar både internationellt och till hur nya framväxande teknologier sannolikt kommer att förändra denna praxis.

  Genom att involvera läkare som handledare får studenterna kunskaper genom en kombination av handledd litteratursökning och självstudier samt dialog med nämnda experter.

  Kursens upplägg är som ett studiecirkelprojekt, där studenterna parar ihop sig och utforskar forskningslitteratur och reglerande texter, för att täcka kunskaps- och förståelsekraven.

  De påtagliga resultaten är en skriftlig rapport, i form av en miniöversiktsartikel, och en presentation för gruppen och handledare.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för den senaste tekniken när det gäller organkonservering under hela transplantationsprocessen.

  ha goda kunskaper om vilken lagstiftning och övriga riktlinjer som styr hur hjärttransplantationer bedrivs i Sverige.

  ha viss kunskap om vilken lagstiftning och övriga riktlinjer som styr hur hjärttransplantationer utförs i åtminstone några andra länder.

  förstå samspelet mellan teknologier för donatorvård, organbevarande, rekonditionering och utvärdering, samt krav som ställs av lagstiftare, riktlinjer och medicinska överväganden.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • demonstrera förmågan att kartlägga den senaste tekniken inom det omfång som anges under "Kunskap och förståelse".

  skriftligen samt via muntlig presentation visa förståelsen för hur samtida klinisk praxis formas av samspelet mellan medicinska, juridiska och tekniska begränsningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna resonera, skriftligt och muntligt, om hur nya teknologier sannolikt kommer att förändra den medicinska praktiken och tillhörande lagstiftning.
Undervisningsformer
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Studiebesök
 • Studentgruppsmöten med expertrådgivaren räknas som "Studiebesök" i sammanhanget.
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Deltagarna förväntas aktivt bedriva forskning inom teknik som syftar till att förbättra state of the art inom hjärttransplantation.
Förutsatta förkunskaper
 • Inga utöver vad som anges i antagningskraven.
Urvalskriterier
 • I händelse av att efterfrågan överstiger handledningskapacitet kommer studenter närmaste disputation, enligt poäng i den senaste handledarsignerade versionen av ISP, att ha företräde.
Litteratur
 •  
 • En viktig del av kursen är att genomföra en handledarledd litteratursökning.
Övrig information
Kurskod
 • FRT300F
Administrativ information
 • 2023-03-16
 • Maria Sandsten

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning