lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRTN05F giltig från och med HT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att lära sig känna igen viktiga olinjära reglerproblem, att behärska de viktigaste analysmetoderna för olinjära system samt att använda några praktiska verktyg för olinjär design.
Innehåll
 • Förläsningsinnehåll: Olinjära fenomen. Matematisk modellering av olinjära system. Jämviktspunkter. Linjärisering kring jämviktspunkter och trajektorier, Fasplansanalys, Stabilitetsteori omfattande Lyapunovmetoder, cirkelkriteriet, lågförstärkningssatsen samt passivitet, Datorhjälpmedel för simulering och analys, effekter av mättning, friktion, glapp och kvantisering i reglerkretsar, Beskrivande funktioner för analys av gränssvängningar, Högförstärkningsmetoder och reläåterkoppling, optimal reglering samt olinjära syntes- och designmetoder.

  Laborationer: Beskrivande funktionsanalys och regulatordesign med dödzonskompensering på en lufttrottel för bilmotorer; Energibaserad design av uppsving för en inverterad pendel; Trajektoriegenerering via optimal regleringsansats för pendel på vagn.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna definiera grundläggande reglertekniska stabilitetsbegrepp
  ha insikt i grundläggande skillnader mellan olinjära och linjära dynamiska system
  kunna linjärisera olinjära dynamiska modeller kring jämviktspunkter och trajektorier
  kunna analysera inverkan av vanliga olinjäriteter i reglerkretsar (mättning, glapp, dödzon mm) samt hur man reglertekniskt skall kunna hantera dessa
  förstå stabilitetsanalys såsom Lyapunov teori, lågförstärkningssats och cirkelkriteriet och hur den tillämpas i reglerdesign
  kunna översiktligt redogöra för moderna riktningar inom olinjär reglering
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna matematiskt modellera och simulera enklare olinjära system
  kunna analysera gränssvängningar med avseende på kvantitativa och kvalitativa egenskaper
  kunna designa regulatorer för enklare olinjära system utifrån modellbaserad olinjär reglering och reläåterkopplade system
  kunna lösa enklare optimeringsproblem och tolka lösningar i form av framkopplings- resp återkopplingslösningar
  praktiskt kunna tillämpa reglerdesign för verkliga olinjära processer under laborationer
  kunna använda datorhjälpmedel för simulering och analys av olinjära system
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå samband och begränsningar då enkla modeller används för att beskriva komplexa dynamiska system
  visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupp vid laborationer
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Khalil, H. K.: Nonlinear Systems. Prentice Hall, 2002. ISBN 0131227408.
Övrig information
Kurskod
 • FRTN05F
Administrativ information
 •  -10-27
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2017‑10‑30 2018‑01‑03 2017‑05‑29

Utskriftsvänlig visning