lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRTN20F giltig från och med VT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Att ge kunskap om grundläggande principer för automationssystem i tillverkningsindustrin och dess dynamiska samspel med marknadsfaktorer såsom variationer i efterfrågan och priser för råvaror, transporter och lagerhållning. Att genom gästföreläsningar och projekt ge inblick i aktuella frågeställningar och trender hos företag i regionen.
Innehåll
 • Dynamiska modeller för produktflöden. Effekterna av återkoppling. Optimering av dynamiska system med linjära begränsningar. Mått på produktionseffektivitet. Faktorer som påverkar ekonomiskt utfall av automationsinvestering. Funktionella modeller av företag. Fysiska modeller av företag. Mjukvarusystem för automation. Industristandarder. Nya koncept (exempelvis Industrie 4.0 och Internet of Things) och terminologi.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna definiera och förklara grundläggande begrepp i ett produktionsstyrsystem
  kunna härleda grundläggande egenskaper hos en produktionslina från egenskaper hos ingående enheter samt att karaktärisera och de olika enheternas betydelse för helheten.
  kunna analysera hur man kan balansera tillgång och efterfrågan i en försörjningskedja med flera enheter
  vara medveten om nya industriella koncept of tillhörande begrepp
  kunna skilja mellan funktionella och fysiska företagsmodeller
  känna till de vikigaste industristandarderna för automationssystem
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt kunna tolka tekniska specifikationer på ett produktionssystem och kunna känna igen vanliga begränsningar utifrån en förståelse för hur ett automationssystem ska användas och samverka med omgivande miljö
  från resultatet av numeriska beräkningar kunna dra slutsatser om rimlighet i modell och specifikationer
  kunna analysera produktionsegenskaper genom användning av olika metoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå samband och begränsningar då förenklade modeller används för att beskriva en komplex och dynamisk produktionsanäggning
  visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupp vid projektarbete och redovisning
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig tentamen, projekt och två laborationer.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Kursmaterialet består av läsmaterial för varje föreläsning, övningar och lösningar, laborationsmanualer och projektinformation. Läsmaterialet är en samling artiklar och kapitel från diverse böcker. Kursmaterialet samlas i en mapp som tillhandahålls av institutionen utan kostnad.
Övrig information
Kurskod
 • FRTN20F
Administrativ information
 •  -10-27
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2017‑03‑20 2017‑05‑30 2016‑10‑31

Utskriftsvänlig visning