Kursplan för

Högskolepedagogisk introduktionskurs
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education

GEM001F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2012
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson, FN2/Eva Nordberg Karlsson, FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen syftar till att introducera deltagarna i ett tänkande kring universitets-pedagogiska frågor och därmed öka deras förmåga att fatta beslut i undervisningen som gagnar studenternas lärande. Kursen syftar också till att ge en pedagogisk grund att bygga vidare på i arbetet som akademisk lärare.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Universitetsstudenten, lärande, undervisningsformer, kommunikation och återkoppling, examination, utvärdering, universitetsläraren och pedagogisk meritering.

Kurslitteratur

Boken "Universitetspedagogik" används då kursen ges på svenska och "McKeachie's Teaching Tips" då kursen ges på engelska.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: övningar, projekt. Kursen inleds med en kursvecka (fem heldagar) där föreläsningar varvas med gruppövningar och eget arbete. Sedan följer ett projektarbete i grupp som skall redovisas tre till fyra veckor senare (projektarbetets totala omfattning motsvarar ca en veckas arbete/person).

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänt på kursen krävs åtminstone 80 % närvaro vid schemalagda kurstillfällen, genomförda redovisningar under de schemalagda tillfällena samt godkänt projektarbete, vilket även innebär deltagande i återkoppling och redovisning av projektrapporten.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå.
Urvalskriterier: I urvalet till kursen prioriteras hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som antagits tidigast ges företräde. För kursomgångar där kursen ges på engelska har dessutom doktorander med ett annat modersmål än svenska förtur.

Övrig information

Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Alla doktorander ska erbjudas högskolepedagogisk utbildning omfattande minst två veckor, se Styrelsebeslut Dnr LS 2010/771. Kursen är identisk med och ges tillsammans med BHU-kursen GB_A01.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Roy Andersson <roy.andersson@cs.lth.se>
Hemsida: http://www.student.lth.se/english/phd-students/courses/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning