lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs GEM002F giltig från och med VT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att introducera deltagarna i ett tänkande kring universitets-pedagogiska frågor och därmed öka deras förmåga att fatta beslut i undervisningen som gagnar studenternas lärande. Kursen syftar också till att ge en pedagogisk grund att bygga vidare på i arbetet som akademisk lärare.
Innehåll
 • Universitetsstudenten, lärande, undervisningsformer, kommunikation och återkoppling, examination, utvärdering, universitetsläraren och pedagogisk meritering.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för innebörden av grundläggande högskolepedagogiska begrepp
  kunna redogöra för hur lärande understöds i högre utbildning
  visa kännedom om värdegrundsfrågor och regelverk inom svensk högskoleutbildning.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • med stöd i litteratur och i erfarenhet kunna reflektera över vanligt förekommande aspekter i undervisningen (såsom undervisningsformer, examination, utvärdering, pedagogisk meritering, mm)
  med stöd i teori och kollegiala diskussioner analysera, diskutera och utveckla undervisning inom det egna ämnesområdet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa öppenhet att diskutera undervisning kollegialt
  visa öppenhet för att överväga alternativ utformning av undervisning.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Projekt
 • Kursen inleds med en kursvecka (fem heldagar) där föreläsningar varvas med gruppövningar och eget arbete. Sedan följer ett projektarbete i grupp som skall redovisas tre till fem veckor senare (projektarbetets totala omfattning motsvarar ca en veckas arbete/person), samt en individuell reflektionsuppgift.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • För godkänt på kursen krävs åtminstone 80 % närvaro vid schemalagda kurstillfällen, genomförda redovisningar under de schemalagda tillfällena, godkänt projektarbete och individuell reflektionsuppgift, vilket även innebär deltagande i återkopplings- och redovisningstillfällena av dessa.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • I urvalet till kursen prioriteras hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som antagits tidigast ges företräde. För kursomgångar där kursen ges på engelska har dessutom doktorander med ett annat modersmål än svenska förtur.
Litteratur
 • Elmgren, M. & Henriksson, A.: Universitetspedagogik. Studentlitteratur, 2010. ISBN 9789144095202.
  Elmgren, M. & Henriksson, A.: Academic Teaching. Studentlitteratur, 2014. ISBN 9789144101019.
Övrig information
 • Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Alla doktorander ska erbjudas högskolepedagogisk utbildning omfattande minst två veckor, se Styrelsebeslut Dnr LS 2010/771.
  Kursen är identisk med och ges tillsammans med BHU-kursen GB_A02.
Kurskod
 • GEM002F
Administrativ information
 •  -11-20
 • FN1/FN2/FN3

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning