Kursplan för

Högskolepedagogisk introduktionskurs
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education

GEM002F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: Professor Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2015-11-20

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen syftar till att introducera deltagarna i ett tänkande kring universitets-pedagogiska frågor och därmed öka deras förmåga att fatta beslut i undervisningen som gagnar studenternas lärande. Kursen syftar också till att ge en pedagogisk grund att bygga vidare på i arbetet som akademisk lärare.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Universitetsstudenten, lärande, undervisningsformer, kommunikation och återkoppling, examination, utvärdering, universitetsläraren och pedagogisk meritering.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, projekt. Kursen inleds med en kursvecka (fem heldagar) där föreläsningar varvas med gruppövningar och eget arbete. Sedan följer ett projektarbete i grupp som skall redovisas tre till fem veckor senare (projektarbetets totala omfattning motsvarar ca en veckas arbete/person), samt en individuell reflektionsuppgift.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs åtminstone 80 % närvaro vid schemalagda kurstillfällen, genomförda redovisningar under de schemalagda tillfällena, godkänt projektarbete och individuell reflektionsuppgift, vilket även innebär deltagande i återkopplings- och redovisningstillfällena av dessa.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå.
Urvalskriterier: I urvalet till kursen prioriteras hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som antagits tidigast ges företräde. För kursomgångar där kursen ges på engelska har dessutom doktorander med ett annat modersmål än svenska förtur.

Övrig information

Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Alla doktorander ska erbjudas högskolepedagogisk utbildning omfattande minst två veckor, se Styrelsebeslut Dnr LS 2010/771. Kursen är identisk med och ges tillsammans med BHU-kursen GB_A02.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning