lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs GEM006F giltig från och med VT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att förbereda LTHs doktorander och universitetslärare för kommunikativa situationer i vetenskapliga sammanhang.
Innehåll
 • Kursen omfattar momenten vetenskaplig presentationsteknik och återkoppling, röst och tal, posterpresentation, retorik, samt populärvetenskapligt skrivande.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • känna till grundläggande begrepp inom den klassiska retoriken och kunna känna igen retoriskt underbyggd argumentation
  förstå hur vetenskapliga presentationers framförande och disposition kan uppfattas och med utgångspunkt från detta kunna planera och genomföra vetenskapliga presentationer.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna nyttja sin röst och sitt personliga kroppsspråk i planeringen och genomförandet av vetenskapliga presentationer
  kunna skriva en populärvetenskaplig artikel som relaterar forskningsämnet till det omgivande samhället och som har förutsättning att intressera en bred publik
  kunna designa och bedöma en vetenskaplig poster med utgångspunkt från dess grafiska och vetenskapliga budskap och från posterns avsedda funktion
  kunna analysera och hantera potentiella konfliktsituationer i samband med vetenskaplig kommunikation
  kunna utveckla och använda audiovisuellt stöd som förstärker budskapet i vetenskapliga presentationer, samt känna begränsningarna hos sådana hjälpmedel.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • vara kapabel och benägen att ge och ta återkoppling konstruktivt, så att utveckling sannolikt sker
  vara kapabel att agera i möten med representanter för media.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
 • Kursen utgörs till en mindre del av föreläsningar. De flesta momenten utgörs av praktiska individuella övningar med åtföljande gruppdiskussion och analys. Retorikövningar utförs i form av gruppdiskussion/rollspel.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänd kurs krävs närvaro vid åtminstone 80 % av den schemalagda kurstiden. Samtliga i kursen ingående övningar och arbetsuppgifter ska vara avklarade och godkända.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Företräde ges om man är antagen till forskarutbildningen vid LTH. Övriga LTH-lärare har tillträde till kursen i mån av plats.
Litteratur
 •  
 • Kurslitteratur bestäms under kursens gång utifrån kursdeltagarnas kommunikationsbehov.
Övrig information
 • Kursen motsvarar 3 veckors heltidsarbete varav 1 vecka räknas som behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU). Den ger 5 högskolepoäng (betygsskala UG) i forskarutbildningen om detta är förenligt med den individuella studieplanen.
  Vid kursavslutningen delas ett pris ut av en jury för bästa populärvetenskapliga uppsats, samt ett pris för bästa posterpresentation.
  Kursen är identisk med och ges tillsammans med BHU-kursen GB_S12.
Kurskod
 • GEM006F
Administrativ information
 •  -11-20
 • Professor Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning