Kursplan för

Att kommunicera vetenskap
Communicating Science

GEM006F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson, FN2/Eva Nordberg Karlsson, FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att förbereda LTHs doktorander och universitetslärare för kommunikativa situationer i vetenskapliga sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen omfattar momenten vetenskaplig presentationsteknik och återkoppling, röst och tal, posterpresentation, retorik, samt populärvetenskapligt skrivande.

Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms under kursens gång utifrån kursdeltagarnas kommunikationsbehov.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar. Kursen utgörs till en mindre del av föreläsningar. De flesta momenten utgörs av praktiska individuella övningar med åtföljande gruppdiskussion och analys. Retorikövningar utförs i form av gruppdiskussion/rollspel.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänd kurs krävs närvaro vid åtminstone 80 % av den schemalagda kurstiden. Samtliga i kursen ingående övningar och arbetsuppgifter ska vara avklarade och godkända.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå.
Urvalskriterier: Företräde ges om man är antagen till forskarutbildningen vid LTH. Övriga LTH-lärare har tillträde till kursen i mån av plats.

Övrig information

Kursen motsvarar 3 veckors heltidsarbete varav 1 vecka räknas som behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU). Den ger 5 högskolepoäng (betygsskala UG) i forskarutbildningen om detta är förenligt med den individuella studieplanen. Vid kursavslutningen delas ett pris ut av en jury för bästa populärvetenskapliga uppsats, samt ett pris för bästa posterpresentation. Kursen är identisk med och ges tillsammans med BHU-kursen GB_S12.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning