lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs GEM011F Projektledning i FoU-projekt

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • GEM011F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Projektledning i FoU-projekt
Kursomfattning
 • 4.5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7802 (Centre for Engineering Education / Gemensam forskarutbildning)
 •  -05-28
 • FN1/Anders Gustafsson , FN2/Eva Nordberg Karlsson, FN3/Per Tunestål

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att ge deltagarna grunderna i projektledning i samband med FoU-projekt. Syftet är i första hand att visa på olika tekniker och modeller, men också att behandla mellanmänskliga aspekter vid projektgenomförande.
Innehåll
 • Kursen behandlar centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i FoU-projekt. De kunskapsområden som omfattas inkluderar integrering, omfattning, tidsplanering, kostnadskontroll, kvalitetsstyrning, hantering av personal, kommunikation, riskhantering och upphandling.
  Hjälpmedel som verktyg och datorstöd introduceras i kursen. En projektmodell introduceras också för att hjälpa planering, styrning och genomförande av FoU-projekt.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • känna till grundläggande begrepp inom projektledning
  ha grundläggande förståelse för ledning, styrning och organisation av FoU-projekt
  ha kunskaper om rollen som projektledare
  ha kunskaper om hur FoU-projekt initieras, planeras, genomförs, styrs och avslutas
  visa förståelse för projektprocesser och de svårigheter som kan uppstå i en projektgrupp.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • behärska olika redskap och tekniker för att driva ett projekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha utvecklat sin medvetenhet och personliga förhållningssätt till projekt som arbetsform.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
 • Kursen omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella reflektioner och litteraturgenomgång. Det krävs ett aktivt deltagande vid kurstillfällen och grupparbeten. Inför seminarier ska deltagarna göra individuella skriftliga reflektioner. Redovisning sker både muntligt och skriftligt (både gruppvisa och enskilda rapporter).
  En individuell ”lärjournal” skall kontinuerligt föras av kursdeltagaren och redovisas efter kursen.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänt på kursen krävs åtminstone 80 % närvaro vid schemalagda kurstillfällen, samt aktiv närvaro vid slutseminariet, vilket innebär både skriftlig och muntlig presentation. Kursdeltagarnas resultat utvärderas kontinuerligt med hjälp av gruppdiskussioner kring kursdeltagarnas reflektioner. Utvärderingen fokuserar på förståelse, insikt och egen praktisk förmåga till projekthantering.
  Om examinator finner att doktoranden har särskilda skäl kan vissa moment examineras på annat sätt.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som kommit längst ges företräde.
Litteratur
 •  
 • Kurslitteraturen bestäms vid kursstart.
Övrig information
Kurskod
 • GEM011F
Administrativ information
 •  -05-28
 • FN1/Anders Gustafsson FN2/Eva Nordberg Karlsson FN3/Per Tunestål

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2013 2013‑04‑25 15:48:52 2013‑05‑03 14:06:33 2013‑05‑28

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▼ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
GEM011F Projektledning i FoU-projekt Gemensam forskarutbildning 2013‑08‑29 Höstterminen 2013 2013‑07‑01 (ungefärligt) 2013‑12‑31 2013‑08‑29
GEM011F Projektledning i FoU-projekt Gemensam forskarutbildning 2014‑07‑04 Höstterminen 2013 2015‑01‑15 (ungefärligt) 2015‑06‑30 2014‑07‑04

Utskriftsvänlig visning