lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs GEM025F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att introducera deltagarna i de viktigaste teorierna och frågeställningarna inom normativ etik och forskningsetik med relevans för teknisk och ingenjörsvetenskaplig forskning, samt till att introducera deltagarna till etiska frågeställningar relaterade till riskvärdering.
Innehåll
 • Grundläggande etiska begrepp och teorier, ansvarsskyldighet, uppfattningar om skada och nytta, risker och försiktighet, rättvisa, informerat samtycke, forskningsetisk lagstiftning och etikprövning, kommersiella och andra särintressen, forskningsfusk, publikationsetik.
  Kursen består av en inledande del som ger grundläggande kunskaper i normativ etik med relevans för teknisk och ingenjörsvetenskaplig forskning. Därefter behandlas etiska frågor aktualiserade av riskvärdering, samt centrala forskningsetiska frågeställningar, begrepp och deras tillämpningar.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha kännedom om de centrala teorierna och frågeställningarna inom normativ etik med relevans för teknisk och ingenjörsvetenskaplig forskning
  ha kännedom om etiska frågeställningar relaterade till riskvärdering
  kunna identifiera forskningsetiska problem i olika vetenskapliga kontexter, inklusive den forskning doktoranden bedriver inom ramen för sin forskarutbildning.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna analysera etiska frågeställningar i anslutning till teknisk och ingenjörsvetenskaplig forskning, inklusive den forskning doktoranden bedriver inom ramen för sin forskarutbildning
  kunna tillämpa gällande forskningsetiska rättsregler om forskning som avser människor, på forskning av olika slag, inklusive (där så är relevant) den forskning doktoranden bedriver inom ramen för sin forskarutbildning
  kunna använda centrala moralfilosofiska och forskningsetiska begrepp i muntlig och skriftlig framställning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa en vilja att diskutera etiska frågeställningar i anslutning till egen och andras forskning.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt skriftliga inlämningsuppgifter.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Examination sker genom redovisning av skriftliga inlämningsuppgifter. För godkänt betyg på kursen krävs 80 % närvaro och att samtliga inlämningsuppgifter godkänts.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som kommit längst ges företräde.
Litteratur
 • Gustafsson, B., Hermerén, G. & Pettersson, B.: Good Research Practice. Swedish Research Council, 2011.
  European Textbook on Ethics in Research. European Commission, 2010.
 • Ett urval av vetenskaplig artiklar och lagtexter görs tillgängliga vid kursstart.
Övrig information
Kurskod
 • GEM025F
Administrativ information
 •  -05-28
 • FN1/Anders Gustafsson FN2/Eva Nordberg Karlsson FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
GEM025F Teknik, risk och forskningsetik Gemensam forskarutbildning 2013‑08‑29 Höstterminen 2013 2013‑07‑01 2013‑12‑31 2013‑08‑29
GEM025F Teknik, risk och forskningsetik Gemensam forskarutbildning 2014‑07‑04 Höstterminen 2013 2015‑01‑15 (ungefärligt) 2015‑06‑30 2014‑07‑04
GEM025F Teknik, risk och forskningsetik Gemensam forskarutbildning Höstterminen 2013 2018‑07‑07 (ungefärligt) 2018‑12‑31

Utskriftsvänlig visning