Kursplan för

Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar
Reading Skills and the Discourse of the Research Article

GEM060F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson, FN2/Eva Nordberg Karlsson , FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att hjälpa doktorander förbättra sin förmåga att läsa, förstå och tänka kritiskt kring forskningsartiklar i naturvetenskap och teknik. Kursen avser också att hjälpa doktorander vid LTH bli effektivare i att läsa och förstå forskningsartiklar inom naturvetenskap och teknik generellt och speciellt inom det egna forskningsområdet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna veta var i forskningsartiklar läsaren brukar hitta den information som är mest relevant för forskningen.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna kritiskt analysera författarens val av diskurs i publicerade texter inom det egna forskningsområdet.

Kursinnehåll

Diskursanalys, tekniker för att läsa, skumma och analysera forskningsartiklar inom naturvetenskap och teknik generellt och inom specifika områden, diskursen för kommunikation av teknik generellt och av forskningsartiklar i synnerhet, greppen i sammanfattningar och sektionsuppdelningar i forskningsartiklar, The Journal Impact Factor och Science Citation Index: användning och missbruk, styckeindelningskonventioner, olika sorters diskurstraditioner/kommunikationskanaler i den akademiska forskarvärlden, kommunikativ kontext och diskurs för inledningsavsnitt, metodbeskrivningar, och för presentation och diskussion av resultat.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen tillhandahålls av kursledaren.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar. Kursen består av en serie av föreläsningar, vardera följd av en timslång smågruppsdiskussion, där studenterna tillämpar de behandlade analytiska metoderna på olika delar av de forskningsartiklar de har valt från det egna området.

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. För godkänd kurs krävs minst 80 % närvaro under schemalagda aktiviteter och samtliga i kursen ingående arbetsuppgifter ska vara avklarade och godkända. Om examinator finner att doktoranden har särskilda skäl kan vissa moment examineras på annat sätt.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Urvalskriterier: I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som antagits senast ges företräde.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Margaret Newman-Nowicka <margaret.newman-nowicka@genombrottet.lth.se>
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning