Kursplan för

Etik, god sed och oredlighet i forskning
Ethics, Integrity, and Misconduct in Research

GEM075F, 1.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Annika Mårtensson
Datum för fastställande: 2018-09-11

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Syftet med kursen är att stärka doktoranders forskningsetiska kompetens, ge en förståelse för behovet av åtgärder som kan öka trovärdigheten i forskningsprocessen, och stimulera till ett kritiskt förhållningssätt till egen och andras forskning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden självständigt kunna föreslå aktiva åtgärder för att minska riskerna för brott mot god forskningssed.

Kursinnehåll

Grundläggande Etiska grundprinciper, forskningens mål, god forskningssed, oredlighet i forskning (och Lunds universitets arbetsordning rörande sådan oredlighet), publiceringsetik, forskaren som auktoritet (inkl. tredje uppgiften), översikt över relevant lagstiftning.

Kurslitteratur

VR & ALLEA: The European Code of Conduct for Research Integrity – ALLEA (All European Academies). VR and ALLEA, 2017. ISBN 9783000557675.
Delas ut av kursledarna. dessutom utdelas God forskningssed, Vetenskapsrådet (2017).

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier. Kursen består av föreläsningar, diskussionsövningar, grupparbeten och läsning av kurslitteratur. Deltagarna arbetar aktivt med att analysera forskning utifrån god forskningssed, för att minimera risker för oredlighet i forskning.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. 100% närvaro krävs för godkänd kurs.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Förutsatta förkunskaper: -
Urvalskriterier: I urvalet prioriteras hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som kommit längst ges företräde.

Övrig information

Kursen är en del av LTHs fakultetsgemsamma kursprogram för doktorander. http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning