lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs GEM085F giltig från och med HT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge en översikt över kvalitativa forskningsmetoder. Den har ett specifikt fokus på hur intervjuer och observationer kan bidra till deltagarnas förståelse för kvalitativa metoder och på deltagarnas förmåga att planera och genomföra forskningsstudier baserade på en sådan forskningsmetod.
Innehåll
 • Kursen introducerar karaktäristiska egenskaper för kvalitativ forskningsmetod samt kvalitativa studiers forskningsprocess från mål, planering, genomförande, analys till rapportering. Den praktiska tillämpningen av olika metoder och deras analys behandlas, jämte kvalitetsaspekter i kvalitativ forskning samt etiska aspekter av sådan forskning.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa medvetenhet om olika kvalitativa metoder och hur de implementeras i forskningsstudier
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa förmåga att välja och motivera val av kvalitativ metod bland förekommande alternativa forskningsmetoder, med utgångspunkt från en given forskningsfråga
  Visa förmåga att samla in och analysera kvalitativt empiriskt material
  Visa färdigheter i att avrapportera en kvalitativ studie och därvid motivera valet av metod baserat på en given forskningsfråga
  Visa färdigheter i att kritiskt granska en kvalitativ studie och kunna diskutera och reflektera över kvalitet och etiska aspekter i kvalitativa forskningsstudier
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa förmåga att kritiskt reflektera över erfarenheter och konsekvenser av insamling och analys av kvalitativt empiriskt forskningsmaterial.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
 • övrigt
 • Projekthandledning.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Kursens examination är baserad på aktivt deltagande och en individuellt skriven uppsats baserad på ett mindre projekt. Deltagaren får en personlig erfarenhet av att använda kvalitativ metod och genomföra en begränsad studie, och får gärna välja ett ämne eller fråga som är relaterad till det egna avhandlingsarbetet.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Att vara antagen i forskarutbildning
Förutsatta förkunskaper
 • Ingen, det är en introducerande kurs.
Urvalskriterier
 • För att bli prioriterad att bli antagen till kursen krävs att den sökande är antagen i ett forskarutbildningsprogram vid LTH.
Litteratur
 • Brinkman, S. & Kvale, S.: InterViews: learning the craft of qualitative research interviewing (3.ed). ISBN: 9781452275727, Los Angeles: Sage Publications.. Sage Publications (Los Angeles), 2014. ISBN 9781452275727.
Övrig information
 • Kursen ges i CEEs regi av docent Åsa Thelander, Institutionen för Strategisk kommunikation, Lunds Universitet
Kurskod
 • GEM085F
Administrativ information
 • 2020-05-26
 • Annika Mårtensson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning