Kursplan för

Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder
Introduction to Qualitative Research Methods

GEM085F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Annika Mårtensson
Datum för fastställande: 2020-05-26

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en översikt över kvalitativa forskningsmetoder. Den har ett specifikt fokus på hur intervjuer och observationer kan bidra till deltagarnas förståelse för kvalitativa metoder och på deltagarnas förmåga att planera och genomföra forskningsstudier baserade på en sådan forskningsmetod.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Visa medvetenhet om olika kvalitativa metoder och hur de implementeras i forskningsstudier

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Visa förmåga att kritiskt reflektera över erfarenheter och konsekvenser av insamling och analys av kvalitativt empiriskt forskningsmaterial.

Kursinnehåll

Kursen introducerar karaktäristiska egenskaper för kvalitativ forskningsmetod samt kvalitativa studiers forskningsprocess från mål, planering, genomförande, analys till rapportering. Den praktiska tillämpningen av olika metoder och deras analys behandlas, jämte kvalitetsaspekter i kvalitativ forskning samt etiska aspekter av sådan forskning.

Kurslitteratur

Brinkman, S. & Kvale, S.: InterViews: learning the craft of qualitative research interviewing (3.ed). ISBN: 9781452275727, Los Angeles: Sage Publications.. Sage Publications (Los Angeles), 2014. ISBN 9781452275727.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier, övrigt. Projekthandledning.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Kursens examination är baserad på aktivt deltagande och en individuellt skriven uppsats baserad på ett mindre projekt. Deltagaren får en personlig erfarenhet av att använda kvalitativ metod och genomföra en begränsad studie, och får gärna välja ett ämne eller fråga som är relaterad till det egna avhandlingsarbetet.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Att vara antagen i forskarutbildning
Förutsatta förkunskaper: Ingen, det är en introducerande kurs.
Urvalskriterier: För att bli prioriterad att bli antagen till kursen krävs att den sökande är antagen i ett forskarutbildningsprogram vid LTH.

Övrig information

Kursen ges i CEEs regi av docent Åsa Thelander, Institutionen för Strategisk kommunikation, Lunds Universitet

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning