Kursplan för

Hantering av forskningsdata - en introduktion till praktisk datahantering
Research Data Management - An Introduction Course to Practical Data Management

GEM095F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Martin Tunér
Datum för fastställande: 2022-11-07

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att hjälpa kursdeltagaren att skapa en användbar datahanteringsstrategi, för att på så sätt uppfylla de krav som ställs av forskningsanslagsgivare i alltmer komplexa digitala forskningssammanhang (dataplanering, dokumentation, dataförvaring, spridning av data).

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till utvecklingen av forskningsdatahantering, d.v.s. datahanteringsplanering, datainsamling, databevarande och dataspridning. Detta omfattar också aspekter av datadokumentationsstandarder (metadata), datacitering, och juridiska aspekter. Kursen följer de s.k. FAIR-principerna, dvs Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Kursaktiviteterna kommer att fokusera på god praktik i datalivscykel- och vardaglig datahantering. Deltagarna förbereder individuella datahanteringsplaner och planer för hur man gör data publicerbara med FAIR-principerna i åtanke.

Kurslitteratur

Liutteraturen includerar artiklar, videos och annat material som tillhandahålls under kursens gång..
Kursledare: Fredrik Edman och Ebba Ruhe.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Minst 80% närvaro.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För att gå kursen krävs att man genomgår forskarutbildning.
Förutsatta förkunskaper: Ingen.
Urvalskriterier: Forskarstuderande vid LTH prioriteras, allt högre ju längre man nått i sin forskarutbildning. Forskare vid LTH som avkrävs datahanteringsplaner av deras forskningsfinansiärer kommer också att prioriteras. Övriga intresserade välkomnas i mån av plats.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning