Kursplan för

Labview programmering - fokus på aerosol och termiska labb
Labview Programming - with a Focus on Aerosol and Thermal Lab Environments

IDE025F, 8 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-01-08

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Studenten skall kunna använda Labviews grafiska programmeringsmiljö för att samla in, skicka och visulisera data-signaler relevanta för dennes forskningsfält.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Föreläsningar och introduktion till Labviews programmeringsmiljö. Varje arbetsmoment, modul, kommer sedan att bestå av ett introduktionsmöte och två seminarium följt av examination. Grupparbete och individuellt arbete.

Kurslitteratur

Instruktionsvide och litteratur från NI..

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier. Arbetsform Delvis individuellt och delvis i grupp som seminarium och diskussioner. Kursen delas in i moduler som rapporteras in individuellt till examinatorn. Ett gemensamt seminarium hålls i samband med att en ny modul påbörjas, här diskuteras problemet och målet med modulen. En tid för ett andra seminarium bestäms. Under det andra seminariet delar kursdelatagarna med sig av hur de har löst aktuella problem, problem som kvarstår diskuteras i grupp. Efter det andra seminariet slutförs uppgiften och lämnas in till examinatorn. Moduler (Vidare information kommer finnas tillhanda på det introducerande seminariet): 1. Introduktion. Datatyper, variabler, programmera ett slumptals-program (2HP). 2. Analog input med DAQ hårdvara. Konfigurera en variabel och logga och visualisera denna (1,5 HP). 3. Analog output med DAQ hårdvara (1,5 HP). 4. Användning av räknarfunktion på DAQ hårdvara och i Labview (1,5 HP). 5. Digital input/output med DAQ-hårdvara (1,5 HP).

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. Studenterna betygsätts med godkänt (G) eller icke godkänt (IG). För godkänt skall studenten fått samtliga moduler godkända efter eller i samband med det andra seminariet för respektive modul. Godkänt erhålls för var och en av modulerna av examinatorn. Om Examinatorn inte godkänner modulen skall studentet, för att erhålla godkänt, göra erforderliga kompletteringar i modulen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Studenter antagna vid LTH/LU som arbetar med arbetsmiljöforskning rörande aerosoler och termisk miljö kommer att ges företräde. Annars kommer alla sökande att tas i beaktande som är antagna till forskarstudier vid LTH/LU eller annat lärosäte.
Urvalskriterier: Studenter antagna vid LTH/LU som arbetar med arbetsmiljöforskning rörande aerosoler och termisk miljö kommer att ges företräde. Annars kommer alla sökande att tas i beaktande som är antagna till forskarstudier vid LTH/LU eller annat lärosäte.

Övrig information

Examinator och koordinator Birgitta Svenningsson (Birgitta.Svenningsson@nuclear.lu.se) som examinator. Christina Isaxon (Christina.Isaxon@design.lth.se) som koordinator.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning