Kursplan för

Teori och perspektiv i designforskning
Design Research: Theory and Perspectives

IDE030F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2015
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-09-30

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industridesign
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att introducera, problematisera och kritiskt granska centrala aspekter av designforskning. I detta ingår teori, metodik och tematiska områden inom industridesign och relaterade områden. Vidare är syftet att ge perspektiv på designforskningsprocesser, inklusive teoriutveckling, angreppssätt, stringens och utvärdering.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen introducerar grundläggande aspekter på resonemang, utförande och lärande som del av forskning inom designområdet. Angreppssätt, perspektiv och teoretiska grunder for designforskning diskuteras och relateras till studenternas egna projekt. Kursen inkluderar följande; - Fundamentala strukturer och tänkande inom designforskning - Stringens och tillförlitlighet inom designforskning - Modeller för designtänkande, generiska strategier och filosofier - Angreppssätt för designforskning - Exempel på tillämpningsområden för designforskning

Kurslitteratur

Kursmaterial distribueras före kursstart. Vid behov distribueras ytterligare material under kursens gång.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar. Kursen består av självstudier, föreläsningar, seminarier och arbetsuppgifter.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Aktivt deltagande i kritiskt reflektion och diskussion i grupp och enskilt är ett krav för godkänt på kursen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Deltagare förväntas vara antagna till forskarstudier eller göra kursen som förberedelse inför forskarstudier.
Förutsatta förkunskaper: Deltagare förväntas ha kunskap om design eller relevanta områden på en avancerad nivå och ha formulerat en forskningsplan alternativt en forskningsfrågeställning för sitt projekt.

Övrig information

Kursen ges vid behov då tillräckligt antal forskarstuderande har visat intresse för kursen.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Anders Warell <anders.warell@design.lth.se>


Fullständig visning