Kursplan för

Designern/ingenjören och hållbar utveckling
The Designer/Engineer and Sustainable Development

IDE035F, 7,5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-11-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för designvetenskaper
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Övergripande syfte är att skapa förståelse för komplexa socio-ekologiska system och behovet av ett multidisciplinärt perspektiv inom hållbar utveckling. Hållbar utveckling i kursen avser utveckling på global, regional och lokal nivå definierat i Brundtlandkommissionens rapport ”Our common future”, med de tre grundpelarna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Syftet med del I av kursen är att ge forskarstuderande fördjupade kunskaper inom området hållbar utveckling och därmed utökade möjligheter att identifiera möjligheter och risker för en hållbar utveckling som utformning av produkter, processer och system kan medföra. Syftet med del II är att doktoranden ska tillägna sig kunskaper som är specifika för doktorandens forskarutbildningsämne.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar. Del 1 ger grundläggande kunskaper för hållbar utveckling (5 hp). Del 2 innehåller en fördjupning inom doktorandens egen disciplin (2,5 hp). Del 1. Delområdena nedan grupperas i moduler. Några moduler inleds med videoinspelade introduktioner, några med inledande seminarier. Någon modul består av inläsning och avslutas med diskussion i grupp. Grupparbeten. Definition av hållbar utveckling. Historik. Klimatförändringar och dess effekter. ”Planetary boundaries”. Cirkulär ekonomi. Livscykeltänkande. Livsmedelsförsörjning. Sociala aspekter. Hälsa och arbetsmiljö. Hållbar stad. Fattigdom. Komplexa system. Designern/ingenjören och hållbar utveckling Del 2. En litteraturstudie kring vad som finns i den vetenskapliga litteraturen inom respektive doktorands ämnesområde. Ett projektarbete.

Kurslitteratur

Braungart, M. & McDonough, W.: Cradle to Cradle. Remaking the way we make things. VINTAGE, 2009. ISBN 9780099535478.
Kursen kommer också att innehålla annan litteratur som vetenskapliga artiklar och videomaterial.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt, litteraturkurs som självstudier. Lärarledda introduktioner i sal och på video

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, övrigt. Aktivt deltagande i förberedda introduktioner i sal, workshops och seminarier Redovisning av litteraturstudie och projektarbete.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning vid teknisk fakultet

Övrig information

Kursen ges när det finns tillräckligt många anmälda doktorander. Max 20 deltagare. Första kursen planeras starta januari 2016.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Jessica Wadin <jessica.wadin@design.lth.se>
Hemsida: http://www.design.lth.se/the-long-view/forskarutbildning/


Fullständig visning