Kursplan för

Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation
Business Models and Business Model Innovation

IDE040F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2017-06-08

Allmänna uppgifter

Avdelning: Produktutveckling
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge forskarstuderande: - Kunskap om historisk och teoretisk bakgrund och olika skolor relaterade till begreppet affärsmodell och affärsmodellsinnovation. - Kunskap om tillämpningsområden för affärsmodellsinnovation och verktyg för generering och innovation av affärsmodeller. - Kunskap om relaterade koncept, särskilt strategi och kritiska perspektiv på affärsmodeller. - Praktisk erfarenhet av att arbeta med innovationsverktyg för affärsmodeller samt av verkliga fall av affärsmodellinnovation i etablerade företag, entreprenöriella startups och för spridning av ny teknik.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna kritiskt utvärdera styrkor och svagheter i affärsmodellsbegrepet och dess användning i praktiskt beslutsfattande

Kursinnehåll

Kursens första del ger en introduktion till och överblick över affärsmodeller. Konceptets ursprung och utveckling behandlas samt läsning och diskussion av klassiska akademiska artiklar och review-artiklar. Vi granskar de vanligaste teoretiska grunderna av affärsmodeller och presenterar några kritiska perspektiv på konceptet. Den andra delen av kursen introducerar begreppet affärsmodellsinnovation och affärsmodellering. Dess tillämpning i spridning av ny teknik, förnyelse av etablerade industrier och hållbarhet behandlas samt förhållandet mellan affärsmodellsinnovation och företagets prestationer. Inbjudna praktiker bidrar med samtida exempel på affärsmodellsinnovationer för ny teknik, förnyelse och hållbarhet. Den tredje och sista delen av kursen handlar om tillämpningar av verktyg för beskrivning, analyser och design av affärsmodeller och affärsmodellsinnovation. Följande ämnen omfattas av kursen: Introduktion till och överblick över affärsmodeller - Historisk översikt och teoretisk grundning - Affärsmodeller och strategi - Kritiska perspektiv på affärsmodeller Affärsmodell innovation Ny teknik Förnyelse av etablerade industrier Affärsmodellering Öppna affärsmodeller och ekosystem Hållbar affärsmodell innovation Affärsmodeller och företagets resultat Praktiska tillämpningar, verktyg och case - Affärsmodells-canvas - Digitala affärsmodeller - Business Model Innovation Navigator - Live-fall (inbjudna gäster från etablerade företag och nystartade företag med en intressant affärsmodell eller affärsmodell i förändring)

Kurslitteratur

Litteraturlista på forskningspublikationer.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar. Inbjudna praktiker ger praktiska exempel och case på aktuell affärsmodellsinnovation.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Aktivt deltagande vid seminarier.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Forskarstuderande vid LTH och andra fakulteter.

Övrig information

Kursinnehållet överlappar i hög grad (ca 50-60 %) med kursen INT005F Hållbar affärsmodellsinnovation som kommer att ges vartannat år under vårterminen (dock inte samma år som denna kurs). Således rekommenderas doktorander som är intresserade av ämnet affärsmodeller att antingen följa denna kurs (om ditt huvudsakliga intresse är affärsmodeller för vinst eller tillväxt och med mer uppmärksamhet på digitalisering som en möjliggörare för affärsmodellinnovation) eller INT005F (om ditt huvudsakliga intresse är affärsmodeller för hållbarhet).

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning