lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs IDE040F giltig från och med HT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan vårtermin
Syfte
 • Kursens syfte är att ge forskarstuderande:
  - Kunskap om historisk och teoretisk bakgrund och olika skolor relaterade till begreppet affärsmodell och affärsmodellsinnovation.
  - Kunskap om tillämpningsområden för affärsmodellsinnovation och verktyg för generering och innovation av affärsmodeller.
  - Kunskap om relaterade koncept, särskilt strategi och kritiska perspektiv på affärsmodeller.
  - Praktisk erfarenhet av att arbeta med innovationsverktyg för affärsmodeller samt av verkliga fall av affärsmodellinnovation i etablerade företag, entreprenörskap och för spridning av ny teknik.
Innehåll
 • Kursens första del ger en introduktion till och överblick över affärsmodeller. Konceptets ursprung och utveckling behandlas samt läsning och diskussion av klassiska akademiska artiklar och review-artiklar. Vi granskar de vanligaste teoretiska grunderna av affärsmodeller och presenterar några kritiska perspektiv på konceptet. Den andra delen av kursen introducerar begreppet affärsmodellsinnovation och affärsmodellering. Dess tillämpning i spridning av ny teknik, förnyelse av etablerade industrier och hållbarhet behandlas samt förhållandet mellan affärsmodellsinnovation och företagets prestationer. Inbjudna praktiker bidrar med samtida exempel på affärsmodellsinnovationer för ny teknik, förnyelse och hållbarhet. Den tredje och sista delen av kursen handlar om tillämpningar av verktyg för beskrivning, analyser och design av affärsmodeller och affärsmodellsinnovation.

  Följande ämnen omfattas av kursen:
  Introduktion till och överblick över affärsmodeller
  - Historisk översikt och teoretisk grundning
  - Affärsmodeller och strategi
  - Kritiska perspektiv på affärsmodeller
  Affärsmodell innovation
  Ny teknik
  Förnyelse av etablerade industrier
  Affärsmodellering
  Öppna affärsmodeller och ekosystem
  Hållbar affärsmodell innovation
  Affärsmodeller och företagets resultat
  Praktiska tillämpningar, verktyg och case
  - Affärsmodells-canvas
  - Digitala affärsmodeller
  - Business Model Innovation Navigator
  - Live-fall (inbjudna gäster från etablerade företag och nystartade företag med en intressant affärsmodell eller affärsmodell i förändring)
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Definiera och beskriva nyckelbegrepp och modeller inom affärsmodell och affärsmodellsinnovationsforskning,
  Förklara de vanligaste teoretiska grunderna för affärsmodeller och affärsmodellsinnovation,
  Förklara skillnaden mellan affärsmodeller och affärsmodellinnovation i etablerade företag och företagande i nystartade företag,
  Förklara och ge exempel på hur en affärsmodell kan påskynda spridningen av ny teknik och produkter,
  Förklara skillnaden mellan strategi och affärsmodeller,
  Beskriva de vanligaste affärsmodellerna och affärsmodellsinnovationsverktyg.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Beskriva och analysera en affärsmodell på komponent och systemnivå,
  Designa en ny affärsmodell för en entreprenörsuppbyggnad med hjälp av affärsmodellskanvas eller annat lämpligt verktyg,
  Designa en ny affärsmodell för ett etablerat företag med hjälp av affärsmodellskanvas eller annat lämpligt verktyg.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna kritiskt utvärdera styrkor och svagheter i affärsmodellsbegrepet och dess användning i praktiskt beslutsfattande
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
 • Inbjudna praktiker ger praktiska exempel och case på aktuell affärsmodellsinnovation
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Aktivt deltagande vid seminarier
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Forskarstuderande vid LTH och andra fakulteter
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Reading list of academic papers and books.
Övrig information
Kurskod
 • IDE040F
Administrativ information
 •  -06-08
 • Mats Ohlin

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
IDE040F Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation Produktutveckling Höstterminen 2017 2017‑10‑10 2017‑12‑06
IDE040F Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation Produktutveckling Höstterminen 2017 2020‑03‑10 2020‑05‑15
IDE040F Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation Produktutveckling 2021‑12‑16 Höstterminen 2017 2022‑03‑15 2022‑05‑12 2021‑12‑16

Utskriftsvänlig visning