Kursplan för

Forskningsseminarier i design och innovation
Research Seminars in Design and Innovation

IDE045F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Prefekt Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2018-03-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för designvetenskaper
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Seminariekursens syfte är att läsa, diskutera och kritiskt granska pågående och klassiska vetenskapliga arbeten med relevans för forskare som är verksamma inom forskningsfälten design och innovation, i dess bredaste betydelse. Användningen av begreppen design och innovation kan alltså skifta från systematisk problemlösning, ledning/organisationsstrukturer, kreativa möjligheter eller konst till ett sätt att tänka eller föra en dialog. Begreppens användning är alltså inte begränsade till ett visst yrkes eller ämnesdisciplins tolkning. Snarare är just mångfalden av tolkningar och synsätt som avses lyftas och problematiseras.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna redogöra för några olika perspektiv och tolkningar av centrala begrepp och modeller inom design och innovation och dess likheter/olikheter samt kunna beskriva dessa i relation till den egna forskningsuppgiften på en översiktlig nivå

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa förmågan att kritiskt granska det egna och andras forskningsarbete gällande centrala begrepp och modeller inom design och innovation

Kursinnehåll

Kursens mål är att ge en bred förståelse av Design och Innovation som forskningsfält och att kritiskt granska och diskutera de 'klassiska' vetenskapliga arbeten som dessa fält har som grund. Några av dessa klassiska verk är fortfarande användbara och andra har formats om och getts nya tolkningar. Kursen innehåller texter av båda varianterna. Kursen löper över ett läsår med 8 textseminarier. Dessa textseminarier kommer vara öppna även för icke-kursdeltagare för att skapa en kritisk massa i diskussionen. Varje seminarium kommer att baseras på en eller flera texter, som kursdeltagaren förväntas ha läst och kritiskt granskat inför själva seminarietillfället. Kursdeltagare förväntas också att aktivt bidra till den gemensamma diskussionen under själva seminariet. Förutom de 'klassiska' textseminarierna tillkommer fyra seminarier/år med fokus på pågående forskning inom design och innovation. Vid dessa seminarier är det kursdeltagarnas egna forskningsprojekt som står i fokus. Kursdeltagaren väljer själv vilken typ av pågående arbete som presenteras, allt från forskningsplan till färdiga manuskript är möjligt att ta upp till diskussion. Dessa seminarier kan vara öppna för icke-kursdeltagare om den som presenterar önskar så. Någon form av skriven text (utkast föredras) är ett krav inför varje seminarium, denna ska lämnas ut till övriga kursdeltagare minst en vecka innan diskussionstillfälle för att ge förutsättningar för kritisk reflektion. Alla kursdeltagare ska överlämna skriven feedback till den kursdeltagare som håller i seminariet samt aktivt delta i den efterföljande diskussionen. Feedbacken ska beröra text så väl som presentation. Att presentera vid dessa seminarier rekommenderas starkt till de kursdeltagare som saknar möjlighet att få regelbunden feedback på pågående arbete i andra sammanhang. Om antalet kursdeltagare som önskar hålla i ett eget seminarium överstiger antalet seminarietillfällen sker urval efter individuell behovsprövning. Vid behov finns även möjlighet att utöka antalet pågående seminarier till 6 st. Om så sker ändras inte kursdeltagarnas arbetsbelastning utan uppdraget att ge feedback fördelas emellan deltagarna. Kursen avslutas med att kursdeltagaren delger hur kursens valda texter, forskningsseminarier och gemensamma diskussioner relaterar till det egna pågående doktorandarbetet i form av en skriftigt reflekterande essä. Essän ska lämnas in till kursledaren senast fem veckor efter det 8:e seminariet är genomfört.

Kurslitteratur

Delas ut i samband med kursstart.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Seminarier

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Kursdeltagarna examineras genom skrivna inlämningsuppgifter bestående av dels en avslutande reflektiv essä som summerar deltagarens insikter gällande centrala begrepp och modeller inom design och innovation samt dess relevans for det egna doktorandarbetet, dels skriven feedback till de kursdeltagare som presenterat sitt pågående arbete. Om de skrivna texterna inte uppfyller förväntad kvalité som förväntas på doktorandnivå, kan kursdeltagaren bli ombedd att skriva om texterna på ett mer avancerat utförande. Notera att avancerat utförande i denna kurs innebär nivån på sammanhållen argumentation och kritisk reflektion inte textens struktur, språk eller grammatik. Texterna anses vara arbetsmaterial för vidare bearbetning utanför kursens ram.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Behörig att antas till kursen är doktorander antagna till något av de forskarutbildningsämnen som finns vid institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet, och doktorander antagna till ett forskningsämne som har stark anknytning till forskningsfälten design eller innovation oavsett universitetstillhörighet. Kursledaren/arna avgör huruvida doktorandens anknytning till design eller innovation är tillräcklig för att uppfylla behörighetskravet.

Övrig information

Kursen vänder sig till forskarstuderande oavsett i vilken fas av forskarutbildningen den studerande befinner sig, nyantagen eller nära disputation. Det är möjligt att följa kursen flera gånger då de enskilda seminariernas innehåll kommer skilja från år till år. Kurspoäng för kursen kan dock bara utfärdas en gång.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning