Kursplan för

Hållbar utveckling – med systemperspektiv
Sustainable Development – a Systems View

IDE055F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2018-11-05

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för designvetenskaper
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Övergripande syften med kursen är att doktoranden ska förstå och kunna reflektera över problematiken med komplexa socio-ekologiska system och förstå behovet av ett multidisciplinärt perspektiv på hållbar utveckling. Hållbar utveckling i kursen avser utveckling på global, regional och lokal nivå definierat i Brundtlandkommissionens rapport ”Our common future”, med de tre grundpelarna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Efter kursen ska doktoranden ha fördjupade kunskaper inom området hållbar utveckling och därmed kunna identifiera möjligheter och risker för en hållbar utveckling som utformning av produkter, processer och system kan medföra. Denna kurs är en längre version av kursen ”Hållbar utveckling. Grunder, 3 hp”. Kurslitteraturen i denna kurs är mer omfattande än i "3 hp"-kursen. Kurslitteratur och videomaterial i denna kurs har i några fall ersatts med sammanfattningar i "3 hp"-kursen. Denna kurs är identisk med del 1 i kursen "Designern/ingenjören och hållbar utveckling", 7,5 hp. Del 2 i "7,5 hp"-kursen, ett projektarbete, ingår således inte i denna kurs.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna föra en fördjupad diskussion om och kunna reflektera kring möjligheter att påverka för en hållbar utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om hållbar utveckling. Delområdena nedan grupperas i moduler. Några moduler inleds med videoinspelade introduktioner, några med inledande seminarier. Någon modul består av inläsning och avslutas med diskussion i grupp. Delområden: Definition av hållbar utveckling. Historik. Klimatförändringar och dess effekter. ”Planetary boundaries”. Cirkulär ekonomi. Livscykeltänkande. Livsmedelsförsörjning. Sociala aspekter. Hälsa och arbetsmiljö. Hållbar stad. Fattigdom. Komplexa system. Hållbar utveckling och etik.

Kurslitteratur

Kursen innehåller litteratur som vetenskapliga artiklar och videomaterial.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, litteraturkurs som självstudier. Lärarledda introduktioner i sal och på video.

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i förberedda introduktioner i sal, workshops och seminarier.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning
Urvalskriterier: För att kursen ska ges krävs minst 7 deltagare. Högst 20 doktorander antages. Om kursen skulle bli översökt används antagningskriterier i följande ordning 1. doktorand från IDV 2. doktorand från LTH 3. doktorand som kommit längre i sin forskarutbildning går före 4. lottning

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Jessica Wadin <jessica.wadin@design.lth.se>
Hemsida: http://www.design.lth.se/the-long-view/forskarutbildning/


Fullständig visning