Kursplan för

Innovation och värdeskapande inom forskning
Innovation and Value Creation in Research

INT001F, 4 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Prefekt Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2018-03-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Produktutveckling
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med denna kurs är att vidga begreppen kring vad innovation är, och att utrusta forskarstuderande med verktyg och processer ”innovation and value creation lenses” som behövs för att se sin forskning i nyttiggörandets ljus och i ett större samhällsperspektiv. Detta kommer att stimulera nyttiggörande av forskningsresultat i samhället och bidra till ökad innovation och samverkan mellan akademi, finansiärer, näringsliv och samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen hålls under sex heldagar inom ca 2 månaders tid med fokus på forskningsbaserad innovation och idégenerering. Följande områden ingår: a) processer och verktyg för att stimulera innovation och värdeskapande (vad är innovation, förutsättningar för nyttiggörande och värdeskapande av forskningsresultat, NABC-konceptet, Design Thinking, mentala och fysiska verktyg (iterative prototyping)), b) trender och nya marknader (omvärldsanalys, globala utmaningar, marknadsanalys etc.), c) “Skydda dina idéer” (immaterialrättsligt skydd, patentstrategier, licensiering, avtal, patentsökning), d) entreprenöriella resor (varje kursdag avslutas med en inbjuden entreprenör som berättar om sina erfarenheter och reflekterar över ämnet för dagen) och e) sammanställning och presentation av sina idéer samt att ge och få feedback (”elevator pitch” och kursen avslutas med ett ”value creation forum”).

Kurslitteratur

Det finns ingen specificerad kurslitteratur men följande böcker rekommenderas till de som önskar veta mer om NABC-konceptet och Design Thinking. NABC: Carlson, Curtis R. & Wilmot, William W.: Innovation: The Five Disciplines for Creating what Customers Want. Crown Business, New York, 2006. Design Thinking: Brown, T., Katz, B.,: Change by Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. Harper Collins, 2009, ISBN:0061766089. Kumar, V,: 101 Design Methods - A Structured Approach for Driving Innovation in your Organization. Wiley, 2012, ISBN: 1118083466.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt. Kursen består av introducerande föreläsningar kring de olika fokusområdena, varpå doktoranderna kommer att testa och experimentera med de verktyg och processer som behandlas i kursen. Kursen innehåller tre projektarbeten, två är individuella och ett i grupp. Merparten av arbetet genomförs under kursdagarna.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Delprojekt 1: NABC-analys av studentens eget forskningsprojekt inklusive kortfattad analys på en A4-sida, samt kort muntlig presentation. Delprojekt 2: Grupp-projekt om värdeskapande kring en idé med affärs- och/eller innovationspotential, en mer utförlig rapport (ca 10 sidor) som sammanfattar de metoder och verktyg som behandlas i kursen och muntlig presentation och aktivt deltagande (inklusive feedback till andra projekt) i value creation forum. Delprojekt 3: Individuell sökning i patentdatabaser, som sedan sammanfattas i en kortfattad rapport.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator: Universitetslektor Jessica Wadin

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning
Urvalskriterier: Kursen är i första hand avsedd för forskarstuderande antagna till doktorandutbildning vid medicinska och tekniska fakulteten vid Lunds Universitet, men doktorander från andra lärosäten är välkomna i mån av plats.

Övrig information

Kursen är särskilt lämplig för forskarstuderande antagna till doktorandutbildning vid medicinska eller tekniska fakulteten. Kursen samkörs mellan medicinska och tekniska (LTH) fakulteten för att få en bra dynamik i gruppen. Med fördel är doktoranden på sitt 2:a, 3:e el 4:e år, men inget krav.

Kurstillfällesinformation

Startdatum: 2023-02-28
Kursfart: Ej angiven

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Hemsida: https://www.student.lth.se/english/phd-students/courses/faculty-wide-phd-courses/innovation-and-value-creation-in-research/


Fullständig visning