lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs INT001F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med denna kurs är att vidga begreppen kring vad innovation är, och att utrusta forskarstuderande med verktyg och processer ”innovation and value creation lenses” som behövs för att se sin forskning i nyttiggörandets ljus och i ett större samhällsperspektiv. Detta kommer att stimulera nyttiggörande av forskningsresultat i samhället och bidra till ökad innovation och samverkan mellan akademi, finansiärer, näringsliv och samhälle.
Innehåll
 • Kursen hålls under sex heldagar inom ca 2 månaders tid med fokus på forskningsbaserad innovation och idégenerering. Följande områden ingår:
  a) processer och verktyg för att stimulera innovation och värdeskapande (vad är innovation, förutsättningar för nyttiggörande och värdeskapande av forskningsresultat, NABC-konceptet, Design Thinking, mentala och fysiska verktyg (iterative prototyping)),
  b) trender och nya marknader (omvärldsanalys, globala utmaningar, marknadsanalys etc.),
  c) “Skydda dina idéer” (immaterialrättsligt skydd, patentstrategier, licensiering, avtal, patentsökning),
  d) entreprenöriella resor (varje kursdag avslutas med en inbjuden entreprenör som berättar om sina erfarenheter och reflekterar över ämnet för dagen) och
  e) sammanställning och presentation av sina idéer samt att ge och få feedback (”elevator pitch” och kursen avslutas med ett ”value creation forum”).
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • identifiera och redovisa vem som har behov av det egna forskningsresultatet, vilka fördelarna är jämfört med andra approacher och vilka konkurrerande forskargrupper som finns i världen
  beskriva kund-/marknadsbehov på vilket sätt en ny idé eller produkt måste vara bättre än det som idag finns på marknaden för att vara konkurrenskraftig
  beskriva vilka immaterialrättsliga skydd som finns och förklara på vilket sätt de kan användas i innovationsprocessen
  förklara hur man kan använda innovationssystemet på Lunds universitet för att kommersialisera forskning
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tillämpa NABC-analys (innehållande Need - Approach - Benefits - Competition) av sitt eget forskningsprojekt och presentera denna muntligen och skriftligen
  genomföra ett projektarbete i grupp, och utifrån en forskningsidé kunna tillämpa kursens ingående delar: NABC-analys, Design Thinking, Prototyping, och patentsökning, samt att presentera muntligen och i en skriftlig rapport och aktivt delta i value creation forumet
  genomföra en marknadsanalys inklusive kunder och konkurrenter för en forsknings-/affärsidé
  kunna läsa och förstå ett patent och utföra sökningar i patentdatabaser.
  muntligen presentera (pitcha) sitt projekt på ett säljande och övertygande sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tillämpa olika verktyg och metoder i för innovationsarbete i sin forskning
  exemplifiera på vad patent kan användas till
  sammanfatta möjligheter och förutsättningar för nyttiggörande av forskning i allmänhet och på Lunds universitet i synnerhet
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
 • Kursen består av introducerande föreläsningar kring de olika fokusområdena, varpå doktoranderna kommer att testa och experimentera med de verktyg och processer som behandlas i kursen. Kursen innehåller tre projektarbeten, två är individuella och ett i grupp. Merparten av arbetet genomförs under kursdagarna.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Delprojekt 1:
  NABC-analys av studentens eget forskningsprojekt inklusive kortfattad analys på en A4-sida, samt kort muntlig presentation.
  Delprojekt 2:
  Grupp-projekt om värdeskapande kring en idé med affärs- och/eller innovationspotential, en mer utförlig rapport (ca 10 sidor) som sammanfattar de metoder och verktyg som behandlas i kursen och muntlig presentation och aktivt deltagande (inklusive feedback till andra projekt) i value creation forum.
  Delprojekt 3:
  Individuell sökning i patentdatabaser, som sedan sammanfattas i en kortfattad rapport.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskarutbildning.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Kursen är i första hand avsedd för forskarstuderande antagna vid medicinska och tekniska fakulteterna vid Lunds Universitet, men doktorander från andra lärosäten är välkomna i mån av plats.
Litteratur
 •  
 • Litteratur tillhandahålls inför varje seminarium.
Övrig information
 • Kursen är särskilt lämplig för forskarstuderande antagna till doktorandutbildning vid medicinska eller tekniska fakulteterna. Kursen samkörs mellan medicinska och tekniska (LTH) fakulteterna för att få en bra dynamik i gruppen. Med fördel är doktoranden på sitt 2:a, 3:e eller 4:e år, men inget krav.
Kurskod
 • INT001F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2023‑02‑28 2023‑01‑25

Utskriftsvänlig visning