Kursplan för

Hållbar affärsmodellsinnovation
Sustainable Business Model Innovation

INT005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2023
Beslutad av: Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2022-11-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Produktutveckling
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge doktorander: - Kunskap om historik och teoretisk bakgrund samt olika skolor relaterade till begreppen affärsmodell och affärsmodellsinnovation. - Förståelse för begreppen hållbara affärsmodeller och hållbar affärsmodellinnovation. - Kunskap om relaterade begrepp, särskilt strategi samt kritiska perspektiv på affärsmodeller. - Praktisk erfarenhet av att arbeta med affärsmodellinnovationsverktyg samt av verkliga fall av affärsmodellinnovation i etablerade företag, entreprenöriella startups och ny teknik.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna kritiskt utvärdera styrkorna och svagheterna i konceptet för hållbar affärsmodell och dess användning i praktiskt beslutsfattande

Kursinnehåll

Den första delen av kursen ger en allmän introduktion till och en översikt av affärsmodell (AM) och affärsmodellinnovation (AMI). Begreppens uppkomst och utveckling beskrivs och analyseras genom inläsning och diskussion av klassiska akademiska och litteraturöversiktsartiklar. Därefter går vi igenom den vanligaste teoretiska förankringen av AM och AMI och introducerar några kritiska perspektiv på begreppen. Den andra delen av kursen introducerar begreppen hållbara affärsmodeller (HAM) och hållbar affärsmodellinnovation (HAMI). HAM integrerar utvecklandet och fångandet av ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde. HAMI hänvisar till processen att antingen 1) designa en ny HAM från grunden eller 2) förnya företagets befintliga AM för att öka dess positiva (eller minska dess negativa) påverkan på samhället och/eller miljön. Vi utforskar de olika typerna av HAM (och deras styrkor och svagheter) och diskuterar drivkrafterna, hindren och resultaten av HAMI. Specifikt lyfter vi fram de särskilda utmaningar som uppstår när man designar och implementerar HAM i praktiken. Den tredje och sista delen av kursen handlar om tillämpningar av verktyg för beskrivning, analys och utveckling av (H)AM och (H)AMI.

Kurslitteratur

Litteraturlista på forskningspublikationer.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Aktivt deltagande vid seminarier.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Studenter antagna till forskarstudier vid LTH eller andra lärosäten.

Övrig information

Kursinnehållet överlappar i hög grad (ca 50-60 %) med kursen IDE040F Affärsmodeller och affärsmodellinnovation som kommer att ges vartannat år under vårterminen (dock inte samma år som denna kurs). Således rekommenderas doktorander som är intresserade av ämnet affärsmodeller att antingen följa denna kurs (om ditt huvudsakliga intresse är affärsmodeller för hållbarhet) eller IDE040F (om ditt huvudsakliga intresse är affärsmodeller för vinst eller tillväxt och med mer uppmärksamhet på digitalisering som en möjliggörare för affärsmodellinnovation).

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning