Kursplan för

Kromatografisk analys
Chromatographic Analysis

KAK050F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-05-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Centrum för Analys och Syntes
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: KASN05, KEMM76, KAK050
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper och insikter i analytisk kemi med betoning på analytiska separationstekniker.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden inse hur valet av analysteknik och metod påverkar analysresultatets kvalitet

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika analytiska separationstekniker och metoder, så som HPLC och LC/MS, GC och GC/MS, CE (kapillärelektrofores), samt FFF (fältflödesfraktionering) vilka används för karaktärisering och kvantifiering av låg- och makromolekylära substanser och som är vanligt förekommande inom läkemedels-, livsmedels-, miljö-, bioteknisk och biokemisk analys. En viktig del av kursen ägnas åt optimeringsstrategier av analystekniker för effektivisering av separations- och detektionsbetingelser. Analyskvalitet behandlas med begrepp som kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, god laboratoriepraxis (GLP) och metodvalidering, här uppmärksammas såväl provbehandling som slutanalys.

Kurslitteratur

F., P.: The essence of chromatography. Elsevier, 2003. ISBN 9780444501981.
Boken finns elektroniskt: http://libguides.lub.lu.se/content.php?pid=288754&sid=4241646

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: KAKF01 Analytisk kemi 9 hp eller KEMB06 Analytisk kemi 15 hp eller motsvarande grundkurs i analytisk kemi

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Margareta Sandahl <margareta.sandahl@chem.lu.se>


Fullständig visning