Kursplan för

Beräkningskemi för organiska kemister
Computational Chemistry for Organic Chemists

KAS002F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2019
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2018-09-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Centrum för Analys och Syntes
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att djup kunskap och förståelse för beräkningskemi metoder och principer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Målet med kursen i beräkningskemi för organiker är att ge praktisk kunskap om metoder för att beräkna och visualisera struktur, konformation, aktivitet och reaktivitet hos små till medelstora molekyler, såväl som protein strukturer och homologimodeller. Kursen ger studenten en orientering i metoder för att beräkna energipotential hos exiterade tillstånd, elektronöverföringar, och övergångstillstånd. Beräkningsmetoder som MM, QM, QM-MM, MD, Monte Carlo simuleringar och DFT, diskuteras. Kursen beskriver metoder för konformationssökningar och struktur-reaktivitet samband. Studenten panerar, genomför och utvärderar individuella beräkningsprojekt relaterade till sitt eget forskningsprojekt.

Kurslitteratur

Software and documentation for computational chemistry.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen som forskarstuderande
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande organisk kemi (KOKA25 eller motsvarande) och fysikalisk kemi (KFKA05 och KFKF01 eller motsvarande)
Urvalskriterier: Inga. alla studenter antas.

Övrig information

Tillräcklig efterfrågan är fem studenter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning