lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs KAS003F Avancerad organisk syntes

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • KAS003F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Avancerad organisk syntes
Kursomfattning
 • 7.5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7719 (Kemiska institutionen (LTH) / Centrum för Analys och Syntes)
 •  -09-19
 • Mats Ohlin

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att fördjupa och bredda studenternas kunskap om moderna syntetiska metoder. Kursen kommer att täcka syntetiska metoder utifrån mekanistiska- och frontorbitalbeskrivningar. Specifikt kommer kursen att täcka oxidations och reduktionsreaktioner, omvandling av funktionella grupper, reaktioner för att bilda kol-kolbindningar, fundamentala övergångsmetallkatalyserade reaktioner, cykloadditioner, omlagringsreaktioner, aromatisk kemi och vissa applikationer i flerstegssyntes.
Innehåll
 • Föreläsningar ges inom brett valda områden inom avancerad organisk syntes. Ett obligatoriskt övningstillfälle ges kopplat till varje föreläsning. Instuderings och övningsuppgifter kopplade till varje föreläsning kommer att delas ut. Individuella inlämningsuppgifter kan användas för att ersätta eller komplettera övningstillfällen. Varje student ger en obligatorisk fördjupad föreläsning på 25 minuter inom ett ämne som är relevant för kursen. En del av denna uppgift är att ge konstruktiv återkoppling på en studentpresentation.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • beskriva ett brett antal organiska reaktioner med pilmekanismer och front-orbital teori.
  beskriva hur olika reagens och betingelser kan användas för att påverka kemo- och diastereoselektivetet i organiska reaktioner.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • tillämpa insikt i reaktionsmekanismer och front-orbitalteori för att förutsäga utkomsten av kemiska reaktioner i termer av kemo-, regio-, och diastereoselektivitet.
  tillämpa moderna kemiska reaktioner för att föreslå rimliga flerstegssynteser till molekyler av viss komplexitet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • utvärdera val av reagens och strategier för ett givet syntetiskt problem.
  utvärdera olika syntetiska vägar met avseende på kemo- och stereoselektivitet.
  diskutera möjligheter och begränsningar hos organiska reaktioner i syntes.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Aktivt deltagande i föreläsningar och övningar (godkänd/icke godkänd).
  Närvaro vid doktorandpresentationer i kursen (godkänd/icke godkänd).
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskarutbildning
Förutsatta förkunskaper
 • KEMM01 eller motsvarande. Duggor kan användas för att utvärdera nödvändiga förkunskaper.
Urvalskriterier
 • Inga. Alla studenter antas.
Litteratur
 • Carey, F. A. & Sunberg, R. J.: Advanced Organic Synthesis. Springer, 2007. ISBN 9780387683546.
Övrig information
 • Kursen ges om det är minst fem deltagande studenter
Kurskod
 • KAS003F
Administrativ information
 •  -09-19
 • Mats Ohlin

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2018 2018‑09‑18 16:38:36 2018‑09‑18 18:18:50 2018‑09‑19

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Kursplan
 • Höstterminen 2018
Kurstillfälle
 • 2024-03-01
 • Startdatumet är ungefärligt.
 • 2024-08-30
 • Lund
 • Kvartsfart
Kursansvarig
Examinator
 • Professor Ulf Nilsson
Anmälningsinformation
Övrigt
Administrativ information
 •  - - 

Alla publicerade kurstillfällen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▼ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
KAS003F Avancerad organisk syntes Centrum för Analys och Syntes Höstterminen 2018 2018‑09‑18 (ungefärligt) 2019‑01‑31
KAS003F Avancerad organisk syntes Centrum för Analys och Syntes Höstterminen 2018 2024‑03‑01 (ungefärligt) 2024‑08‑30

Utskriftsvänlig visning