Kursplan för

Avancerad organisk syntes
Advanced Organic Synthesis

KAS003F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2018-09-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Centrum för Analys och Syntes
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa och bredda studenternas kunskap om moderna syntetiska metoder. Kursen kommer att täcka syntetiska metoder utifrån mekanistiska- och frontorbitalbeskrivningar. Specifikt kommer kursen att täcka oxidations och reduktionsreaktioner, omvandling av funktionella grupper, reaktioner för att bilda kol-kolbindningar, fundamentala övergångsmetallkatalyserade reaktioner, cykloadditioner, omlagringsreaktioner, aromatisk kemi och vissa applikationer i flerstegssyntes.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Föreläsningar ges inom brett valda områden inom avancerad organisk syntes. Ett obligatoriskt övningstillfälle ges kopplat till varje föreläsning. Instuderings och övningsuppgifter kopplade till varje föreläsning kommer att delas ut. Individuella inlämningsuppgifter kan användas för att ersätta eller komplettera övningstillfällen. Varje student ger en obligatorisk fördjupad föreläsning på 25 minuter inom ett ämne som är relevant för kursen. En del av denna uppgift är att ge konstruktiv återkoppling på en studentpresentation.

Kurslitteratur

Carey, F. A. & Sunberg, R. J.: Advanced Organic Synthesis. Springer, 2007. ISBN 9780387683546.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Aktivt deltagande i föreläsningar och övningar (godkänd/icke godkänd). Närvaro vid doktorandpresentationer i kursen (godkänd/icke godkänd).
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator: Professor Ulf Nilsson

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning
Förutsatta förkunskaper: KEMM01 eller motsvarande. Duggor kan användas för att utvärdera nödvändiga förkunskaper.
Urvalskriterier: Inga. Alla studenter antas.

Övrig information

Kursen ges om det är minst fem deltagande studenter

Kurstillfällesinformation

Startdatum: 2024-03-01. Startdatumet är ungefärligt.
Slutdatum: 2024-08-30
Kursfart: Kvartsfart

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning