lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KAS010F giltig från och med VT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen skall ge fördjupade kunskaper om och förståelser för den fysikaliska och organiska kemin som rör polymerisationsreaktioner och polymera material.
Innehåll
 • Olika polymerisationsmetoder (stegvis polymerisation, kedjepolymerisation, ring-öppningspolymerisation), deras kinetik, termodynamik, och applicerbarhet för olika polymerer och material. Samband mellan kinetik och molekylvikt. Komplexa polymerstrukturer. Sampolymerisation. Stereoselektiv polymerisation. Kemisk modifiering (funktionalisering) av polymerer. Industriella polymerer och polymerisationsprocesser.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för olika polymerisationsmekanismer och samband mellan polymerisationsbetingelser, makromolekylär struktur och molekylvikt.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna planera och utvärdera experiment för undersökningar av polymerisationsreaktioner och processer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ingående kunna diskutera olika polymerkemiska problem samt kunna värdera användbarheten av olika polymerisationsreaktioner.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Undervisningen bedrivs i form av seminarier där kursdeltagarna efter litteraturstudier presenterar, beskriver och diskuterar olika områden inom polymerkemin. Mot slutet av kursen genomförs ett litteraturprojekt där kursdeltagarna skall arbeta fram en detaljerad experimentell plan (inkl. rikbedömning) för syntes av en given polymer eller för lösa ett problem inom området.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Godkänd kurs KASN25F Polymerkemi eller liknande.
Förutsatta förkunskaper
 • Fysikalisk och organisk kemi på grundläggande nivå. Aktiv forskning inom polymerkemi/teknologi, eller angränsande ämnen.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Odian, G.: Principles of Polymerization. Wiley-Interscience, 2004. ISBN 0471274003.
 • Finns att tillgå elektroniskt från bibliotekets hemsida.
Övrig information
 • Kursen ges då minst 5 studenter är anmälda och undervisande lärare finns tillgänglig.
Kurskod
 • KAS010F
Administrativ information
 • 2019-12-17
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning