lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KAS015F giltig från och med VT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen skall ge djupgående kunskaper om och förståelse för olika koncept och begrepp när det gäller polymerers fysikaliska egenskaper i huvudsak i fast fas.
Innehåll
 • Polymerer i det amorfa, vätskekristallina och kristallina tillståndet. Glass-gummi övergångar. Tvärbundna polymerer och gummielasticitet. Polymerers viskoelasticitet. Mekaniska egenskaper hos polymerer. System och material med flera polymerer.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna djupgående beskriva och analysera viktiga koncept inom polymerfysik, och att kunna analysera och beskriva uppförandet och egenskaperna hos polymera material ur teoretiska synvinklar.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna planera och utvärdera experiment för att studera fysiska egenskaper hos polymera material.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna djupgående diskutera olika problemställningar och aspekter inom polymerfysik.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Undervisningen bedrivs i form av seminarier där kursdeltagarna (efter litteraturstudier) presenterar, beskriver och diskuterar olika områden inom polymerfysik. Mot slutet av kursen genomförs ett litteraturprojekt där kursdeltagarna skall arbeta fram en detaljerad plan (inkl. riskbedömning) för experimentell karakterisering av de fysiska egenskaperna hos ett eller flera polymermaterial, med en tillhörande utvärdering av resultaten på teoretisk grund.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Godkänd kurs KASN20 Polymerfysik, eller liknande.
Förutsatta förkunskaper
 • Fysikalisk och organisk kemi på grundläggande nivå.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Sperling, L.: Introduction to physical polymer science. Wiley-Interscience, 2006.
Övrig information
 • Kursen ges då minst 5 studenter är anmälda och undervisande lärare är till gänglig.
Kurskod
 • KAS015F
Administrativ information
 • 2019-12-17
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning