lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs KASN25F Polymerkemi

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • KASN25F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Polymerkemi
Kursomfattning
 • 7.5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7719 (Kemiska institutionen (LTH) / Centrum för Analys och Syntes)
 •  -10-04
 • Margareta Sandahl

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Kursen skall ge de specialkunskaper som fordras för att kunna tillgodogöra sig modern polymerkemisk litteratur och delta i kemiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom polymerframställande och polymeranvändande industri.
Innehåll
 • Kursen behandlar huvudområdena polymerisation, polymerer i lösning och nedbrytning av polymerer:
  Polymerisation: stegvis polymerisation, radikalpolymerisation, jonisk polymerisation, polymerisation genom organometallisk katalys, stereokemi, sampolymerisation
  Polymerer i lösning: polymerers löslighet, polymerlösningars termodynamik, fysikaliska egenskaper hos polymerer i lösning
  Karakterisering av polymerer: viskosimetri, gelkromatografi, spektroskopi, osmometri, molekylviktsfördelningar
  Nedbrytning av polymerer: nedbrytningsmekanismer, mätmetoder, stabilisering av polymerer

  Kursens teoretiska innehåll behandlas på föreläsningar. Studenternas förmåga att lösa polymerkemiska problem tränas under räkneövningar. Genom individuella inlämningsuppgifter tränas dessutom studenternas i att självständigt lösa problem. Utvalda huvudmoment i kursen belyses praktiskt genom laborationer i grupp, och genom studiebesök hos lokal polymertillverkade och polymeranvändande industri får studenterna en inblick i modern polymerkemisk produktion och utvecklingsarbete.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna utförligt beskriva och analysera allmänna polymerisationsreaktioner med kedje- och stegvis mekanism
  Kunna utförligt beskriva principerna för de viktigaste metoderna för bestämning av molekylvikter och molekylviktsfördelningar.
  Kunna generellt beskriva och förklara polymerers löslighet och egenskaper i lösning utifrån termodynamiska begrepp
  Kunna förklara generell kemisk nedbrytning av polymerer och beskriva olika strategier att stabilisera polymera material
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna utvärdera enkla metoder för polymerisation och karakterisering av polymerer utifrån beskrivningar, tillämpa dessa praktiskt och sammanställa resultaten i skriftliga rapporter på engelska
  Kunna lösa komplexa polymerkemiska problem genom beräkningar utifrån teori
  Kunna förstå och utnyttja polymerkemiska begrepp på engelska i tal och skrift
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Ha insikter om kemiskt inriktad verksamhet inom polymerframställande och polymeranvändande industri
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Skriftlig tentamen. Godkända laborationsrapporter och inlämningsuppgifter, samt deltagande på obligatoriska studiebesök hos industrin. Tentamensresultat ger slutbetyget.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • KOO052 Material- och polymerteknologi eller KASF05 Material- och polymerteknologi eller KOO095 Funktionella material eller KASF10 Funktionella material.
Urvalskriterier
 • Förtur kommer i första hand att ges till studenter på kemiteknikprogrammet och programmet för teknisk nanovetenskap vid LTH. I andra hand görs urval på grundval av antalet uppnådda ECTS-poäng.
Litteratur
 • J.M.G. Cowie, V. Arrighi: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials, 3rd edition.. CRC Press, 2008. ISBN 9780849398131.
Övrig information
Kurskod
 • KASN25F
Administrativ information
 •  -10-04
 • Margareta Sandahl

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2017 2017‑09‑19 11:05:47 2017‑09‑22 13:43:05 2017‑10‑04

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning