Kursplan för

Polymerkemi
Polymer Chemistry

KASN25F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2017-10-04

Allmänna uppgifter

Avdelning: Centrum för Analys och Syntes
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: KASN25
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen skall ge de specialkunskaper som fordras för att kunna tillgodogöra sig modern polymerkemisk litteratur och delta i kemiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom polymerframställande och polymeranvändande industri.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Ha insikter om kemiskt inriktad verksamhet inom polymerframställande och polymeranvändande industri

Kursinnehåll

Kursen behandlar huvudområdena polymerisation, polymerer i lösning och nedbrytning av polymerer: Polymerisation: stegvis polymerisation, radikalpolymerisation, jonisk polymerisation, polymerisation genom organometallisk katalys, stereokemi, sampolymerisation Polymerer i lösning: polymerers löslighet, polymerlösningars termodynamik, fysikaliska egenskaper hos polymerer i lösning Karakterisering av polymerer: viskosimetri, gelkromatografi, spektroskopi, osmometri, molekylviktsfördelningar Nedbrytning av polymerer: nedbrytningsmekanismer, mätmetoder, stabilisering av polymerer Kursens teoretiska innehåll behandlas på föreläsningar. Studenternas förmåga att lösa polymerkemiska problem tränas under räkneövningar. Genom individuella inlämningsuppgifter tränas dessutom studenternas i att självständigt lösa problem. Utvalda huvudmoment i kursen belyses praktiskt genom laborationer i grupp, och genom studiebesök hos lokal polymertillverkade och polymeranvändande industri får studenterna en inblick i modern polymerkemisk produktion och utvecklingsarbete.

Kurslitteratur

J.M.G. Cowie, V. Arrighi: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials, 3rd edition.. CRC Press, 2008. ISBN 9780849398131.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Skriftlig tentamen. Godkända laborationsrapporter och inlämningsuppgifter, samt deltagande på obligatoriska studiebesök hos industrin. Tentamensresultat ger slutbetyget.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOO052 Material- och polymerteknologi eller KASF05 Material- och polymerteknologi eller KOO095 Funktionella material eller KASF10 Funktionella material.
Urvalskriterier: Förtur kommer i första hand att ges till studenter på kemiteknikprogrammet och programmet för teknisk nanovetenskap vid LTH. I andra hand görs urval på grundval av antalet uppnådda ECTS-poäng.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://liveatlund.lu.se/


Fullständig visning