Kursplan för

Protein Spectroscopy

KBK001F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Universitetslektor Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2020-06-04

Allmänna uppgifter

Avdelning: Tillämpad biokemi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Optiska tekniker används för att få information om proteinernas struktur, interaktioner och dynamik. Det är därför syftet med kursen att tillhandahålla nödvändig kunskap för att samla in "bra och pålitlig" data, förstå förbehandlingsrutiner och så småningom att analysera data.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av obligatoriska föreläsningar, Handledningar, laborationer och presentationer. Studiens vecka formuleras enligt följande: - Kort beskrivning av teknikerna och vad de kan göra - Kort beskrivning av avancerade användningar av tekniker och analys (tillbehör och programvara) - Kort beskrivning och handledning om dataanalys, särskilt uppskattning av sekundär struktur och konformationella övergångar - Laborationer med alla fyra tekniker för standardproteiner och studenters proteiner (datainsamling och analys).

Kurslitteratur

Litteraturen tillhandahålls som en sammanställning av vetenskapliga artiklar och recensioner

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar. Kursen består av en intensiv vecka med föreläsningar, handledning, laborationer och muntlig presentation av studenter. Dessutom är studenten inbjuden att diskutera sina forskningsutmaningar.

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. Bedömning: obligatorisk närvaro (80%), deltagande i handledningar, laborationer och muntlig presentation.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning med fokus på biomakromolekyler
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i primär och sekundär struktur av protein
Urvalskriterier: Kursen är begränsad till högst 8 studenter. Urvalet kommer att ske baserat på först till kvarn.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning