Kursplan för

Entreprenörskap inom bioteknik
Entrepreneurship in Biotechnology

KBT005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-04-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Bioteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge doktorander inom teknik, naturvetenskap och medicin ett entreprenöriellt synsätt, för att stimulera dem till att se på sin forskning från en mer kommersiell synvinkel och förstå när en forskningsidé kan omvandlas till en affärsidé med marknadspotential. Det övergripande målet med kursen är att stimulera överföring av forskningsresultat från akademin till samhället genom att inpränta en förståelse för kommersialiseringsprocessen i huvudet på morgondagens forskare. Kursen ger grundkunskap inom enteprenörskap, inspirerar till enteprenörskap genom besök av inbjudna gästförläsare som själva är bioteknik-entreprenörer, och tränar studenterna i att kombinera sitt forskningskunnande med ett affärstänk.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar: - Föreläsningar. Kursen består av ett antal föreläsningar på olika teman och innehåller lika delar teori som levande exempel. Ämnesområdena är följande: a. Identifiering av möjligheter, NABC, och utvärderning av affärsmöjligheter. b. Marknadsföring, marknads-screening och marknadsplan. c. Affärsmodeller och strategiska allianser. d. Hur man skriver en affärsplan, exempel från bioteknik-företag. e. Patentering, IPR och licensiering. f. Regulatoriska aspekter. g. Finansiering och riskkapital h. - Besök av inbjudna entreprenörer Studenterna skall möte aktiva förebilder i formen av bioteknik-entreprenörer som själva har startat företag, några av dem sprungna ur forskning på Kemicentrum. Ett antal gästföreläsare (5-7) bjuds in och ger sin syn på enterprenörskap och berättar om sin erfarenheter. - Projekt Studenterna utför ett grupp-projekt som består av två delara. Målet med projektet är att skriva en affärsplan baserad på en forskningsidé. I första delen utför studenterna en marknadsstudie för att samla information om konkurrenter, kunder och hur stort behovet är av den lösning (produkt eller service) som projektet handlar om. Denna del rapporteras skriftligt i mitten av kursen. I andra delen expanderar studenterna marknadsplanen till en hel affärsplan. Denna rapporteras i skriftlig form och studenterna kommer också att “pitcha” sin affärsidé i en muntlig presentation i slutet av kursen.

Kurslitteratur

Company, M.: Starting up - Achieving success with professional business planning.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, projekt, studiebesök. Kursen ges på halvfart under hela hösten, med ett föreläsningstillfälle (3h) per vecka. Ett studiebesök är inplanerat vid Lund Life Science Incubator på Medicon Village.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Examination sker genom inlämning av två skrivna rapporter, en marknadsplan och en affärsplan, samt muntlig presentation av affärsplanen. Studenterna måste närvara vid minst 75% av föreläsningarna.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Grundexamen motsvarande bachelor inom teknik, naturvetenskap eller medicin.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning